Loading

bacc e-archive

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)

รหัสเอกสาร

01EDC-16-2018-03-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน (พี่แจน นววรรณ)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

24-09-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน

ศิลปน

นววรรณ นิชโรจน์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Family & Children Programs

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

12 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ประวัติของจดหมายเหตุ

จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ มุม Kids’ corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ชุดวิเศษของกระต่ายน้อย” และเรียนรู้การจัดการขยะแบบง่าย ๆ กับพี่ ๆ ตาวิเศษ

การระบุคําสําคัญ

นิทาน, การเล่านิทาน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร