Loading

bacc e-archive

เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2019-04-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

09-02-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

เทียนเทียน

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 1 มีนาคม - 12 เมษายน 2562 สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

Tian Tian Xiang Shang, Tian Tian

การระบุคําสําคัญ

การ์ตูนเชิงมโนทัศน์, ตุ๊กตา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร