Loading

bacc e-archive

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

รหัสเอกสาร

01EDC-13-2018-08-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2/ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-04-2021

ศิลปน

พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, พิสิฐ หงษาครประเสริฐ, ศศิวิมล แสวงผล, ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี, พีระณัฏฐ์ โบกขรณีย์, พรเลิศ ละออสุวรรณ, ชวลิต อนุตรวนิชกุล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

จัดกิจกรรมวันที่ 17 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณ โถงชั้น L

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 การลอกภาพและฝึกหัดการใช้สีน้ำ เทคนิคการใช้พู่กันและลงสี

การระบุคําสําคัญ

พฤกษศิลป์, การวาดภาพสีน้ำ, การวาดภาพพฤกษศาสตร์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร