Loading

bacc e-archive

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Sornchai Phongsa


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-04-VDO-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Sornchai Phongsa

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

ศรชัย พงษ์ษา

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับศิลปิน
ศรชัย พงษ์ษา (เกิด 2534, กาญจนบุรี) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอกศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความเป็นศิลปินสัญชาติไทย เชื้อชาติมอญ เขาสนใจเรื่องความเชื่อและความหลากหลายทางชาติพันธุ์เป็นพิเศษ ศรชัยเคยได้รับคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2.0 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ได้รับเลือกเป็น 10 ศิลปินในรายการเรียลลิตี้อาร์ตทีวี “ต้นศิลปะ” ทางช่องThai PBS ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 7 (2552-2556) รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 16 (2557) และเคยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ อาทิ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2558 (หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพฯ, 2558) ปัจจุบัน ศรชัยสร้างงานศิลปะแนวจิตรกรรมสื่อผสมและงานจัดวางควบคู่กับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เอกศิลปไทย โดยมี สาครินทร์ เครืออ่อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โครงการ “Early Years Project ครั้งที่ 1 : Thisorder” นี้ นำเสนอผลงานที่มีแนวความคิดเรื่อง ‘การจัดลำดับใหม่’ ทั้งในด้านทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์และหน้าที่ของศิลปะ
นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว ยังมีกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาผ่านการทำงานร่วมมือเชิงเครือข่าย ในโครงการ "ศิลป์อยู่เป็น" ดำเนินงานโดยกลุ่มเทนเทเคิล อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) ซึ่งเสริมสร้างการทำงานในลักษณะความร่วมมือเชิงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ เนื้อหาของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการบ่มเพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปิน ทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มศิลปินอื่นๆ และผู้สนใจได้เข้าร่วมด้วย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

โครงการ Early Years Project ริเริ่มและดำเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ โดยคัดเลือก 12 ศิลปินจากผู้สมัครทั่วประเทศ ศิลปินที่ได้รับเลือกต้องนำเสนอกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับสร้างผลงานจัดแสดงบนพื้นที่ จากนั้นผลงานทั้งหมดจะถูกพิจารณาเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น 2 ผลงาน ซึ่งเจ้าของผลงานดีเด่นทั้งสองท่านจะได้รับทุนในการเป็นศิลปินพำนัก และทุนสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร