Loading

ข้อมูลการเยี่ยมชม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระเบียบการเข้าชมนิทรรศการ

 • ขอให้เคารพระเบียบการถ่ายภาพของแต่ละนิทรรศการ
 • กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ ขอให้งดใช้แฟลช งดใช้ขาตั้งกล้อง งดใช้ไม้เซลฟี่
 • ห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • งดการถ่ายภาพเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
 • หากมีสัมภาระเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง หรือร่ม กรุณานำฝากที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 ก่อนเข้าชมนิทรรศการ
 • ห้ามจับต้องผลงาน
 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • กรุณาเคารพสิทธิของผู้ชมนิทรรศการท่านอื่น และ กรุณางดใช้เสียงระหว่างการชมนิทรรศการ
 • ห้ามชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่นิทรรศการ
เจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ มีสิทธิ์ดำเนินการที่จะรักษากฎระเบียบในพื้นที่ให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าชมและขอเชิญออกจากบริเวณนิทรรศการ
 

การขอเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เพื่อการศึกษา)


ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

การขอเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหมู่คณะ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ กรุณาทำจดหมายแสดงความจำนง แจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับ โดยทำจดหมายเรียนถึง ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื้อความระบุรายละเอียดดังนี้
 
1. ชื่อสถาบัน คณะวิชา หรือองค์กร
2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
3. วันและเวลาเข้าเยี่ยมชม
4. ในกรณีที่เดินทางโดยรถบัส หรือรถตู้ กรุณาระบุจำนวนเพื่อจัดสรรพื้นที่จอด
- รถบัสสามารถจอดได้ครั้งละ 2 คัน
- รถตู้สามารถจอดได้ 3-5 คัน
5. ระบุวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญให้เหมาะสม เช่น 
- เยี่ยมชมนิทรรศการหลักชั้น 7 8 และ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมให้ข้อมูล
- ศึกษาดูงานอาคาร โครงสร้างการจัดการอาคาร
- เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหอศิลป์ ห้องสมุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
6. ระบุข้อมูลการติดต่อ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อประสานงานยืนยันการเข้าชม 
7. ส่งจดหมายส่งล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถส่งจดหมายขอเยี่ยมชมได้ที่
 โทรสาร: 02-214-6639  Email: education@bacc.or.th


ในวันเยี่ยมชม

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 5 บอกชื่อสถาบัน และแจ้งว่ามาขอเยี่ยมชม
2. รอสักครู่ เจ้าหน้าที่จะประสานงานมายังฝ่ายการศึกษา เพื่อดำเนินการพาชมนิทรรศการ
3. งดนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปบนชั้นนิทรรศการ ชั้น 7 8 และ 9
4. หากผู้เข้าชมมีกระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง หรือร่ม กรุณานำฝากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน เพื่อแลกกุญแจล็อคเกอร์ (เก็บด้วยตนเอง)
5. หากกลุ่มผู้เข้าชมมาล่าช้ากว่าเวลาที่ระบุในจดหมาย กรุณาติดต่อฝ่ายการศึกษาเพื่อแจ้งเวลาให้ทราบ แต่หากไม่มีผู้ใดติดต่อเพื่อแจ้งเวลา และล่าช้าเกินกว่า 1 ชม. ขออนุญาตงดเว้นการนำชม และปฏิบัติงานให้บริการอื่นๆ


ระเบียบการเข้าชมนิทรรศการ

1. กรุณางดการถ่ายภาพในชั้นนิทรรศการที่กำหนด งดใช้ขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่ในห้องนิทรรศการ หากมีความจำเป็น กรุณาทำจดหมายแจ้งล่วงหน้า และแลกบัตรถ่ายภาพที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5
2. หากผู้เข้าชมมีกระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง หรือร่ม กรุณานำฝากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน เพื่อแลกกุญแจล็อคเกอร์ (เก็บด้วยตนเอง) 
3. กรุณาอย่าจับผลงาน หรือสร้างความเสียหายให้กับผลงานศิลปะ อุปกรณ์ และวัตถุที่อยู่ภายในห้องนิทรรศการ
4. ผู้ปกครองกรุณาดูแลบุตรหลานของท่าน
5. งดนำอาหาร หรือเครื่องดื่มขึ้นไปบนชั้นนิทรรศการ ชั้น 7 8 และ 9
6. งดการใช้เสียงดังที่รบกวนผู้เข้าชมท่านอื่น ๆ
 
*** หมายเหตุ 
 
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผู้เข้าชมมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตักเตือนและดำเนินการตามความเหมาะสม 
- ในกรณีที่ต้องการทำกิจกรรมในพื้นที่ ต้องแจ้งให้หอศิลปกรุงเทพฯ ทราบล่วงหน้า ห้ามทำโดยพลการ อาทิ กิจกรรมแรลลี่ การวาดภาพในพื้นที่นิทรรศการ เป็นต้น หอศิลปกรุงเทพฯขอพิจารณาเป็นรายกรณี
 

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นการจัดกิจกรรม และการแสดงเป็นกรณีพิเศษ
 

พื้นที่บริการของหอศิลปกรุงเทพฯ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก


ส่วนนิทรรศการหลัก อยู่ชั้น 7, 8, 9 เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการหลัก ที่มักใช้จัดแสดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ หรือ bacc exhibition

ส่วนนิทรรศการย่อย กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด ประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลาย ได้แก่

 • ชั้น 5 - ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • ชั้น 4 – ห้องสตูดิโอ ห้องประชุม และร้านค้า
 • ชั้น 3 – ร้านค้า และทางออกไปยัง Skywalk สู่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ
 • ชั้น 2 – People’s gallery ร้านค้า และองค์กรศิลปวัฒนธรรม
 • ชั้น 1 – โถง และห้องอเนกประสงค์
 • ชั้น L – ห้องสมุดศิลปะ และโถงด้านหน้า

สำหรับผู้ที่มีเวลาพอสมควรในการชมงานศิลปะ แนะนำให้ค่อยๆ เดินไล่จากชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนโดยใช้บันไดเลื่อน เดินชมร้านค้าและ People’s gallery ก่อนจะไปถึงส่วนแสดงนิทรรศการหลัก แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยหน่อยก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปเริ่มต้นที่ชั้น 5 แล้วเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปชมนิทรรศการหลักที่ชั้น 7, 8, 9 หรือต่อลิฟท์อีกตัวขึ้นไปได้เลย ...อย่าลืมฝากสัมภาระของคุณไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 และอ่านกฎระเบียบหรือป้ายต่างๆ ก่อนเข้าชมนิทรรศการด้วย

ที่ชั้น 6 เป็นที่ตั้งของสำนักงานหอศิลปฯ ใครที่ประสงค์จะติดต่อให้ตั้งต้นที่ชั้น 5 ขึ้นบันไดด้านซ้ายมือ ถ้าเดินไม่ไหวก็ใช้ลิฟท์ตัวเดียวกับที่ขึ้นไปที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7,8, 9

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร