Loading

ข้อมูลการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9

 • อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้ ยกเว้นกรณีผลงานที่มีป้ายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
 • งดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่
 • งดถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • งดถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • กรุณาฝากสัมภาระ กระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง หรือร่ม ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 ก่อนเข้าห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9
 • งดจับต้องผลงานทุกชิ้น
 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณนิทรรศการ
 • กรุณาเคารพสิทธิของผู้ชมนิทรรศการท่านอื่น และกรุณางดใช้เสียงดังระหว่างชมนิทรรศการ
 • อนุญาตให้สุนัขนำทางผู้พิการทางสายตาเข้าภายในอาคารได้
 • งดทำกิจกรรมขององค์กร เช่น walk rally, team building และอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิดำเนินการรักษากฎระเบียบในพื้นที่ เพื่อให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  และมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าชมหรือเชิญผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ออกจากบริเวณนิทรรศการ
 

การขอเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เป็นหมู่คณะ)

ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

การขอเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหมู่คณะจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ กรุณาทำจดหมายแสดงความจำนง แจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ โดยทำจดหมายเรียนถึง ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื้อความระบุรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อสถาบัน คณะวิชา หรือองค์กร
2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
3. วันและเวลาเข้าเยี่ยมชม
4. ในกรณีที่เดินทางโดยรถบัส หรือรถตู้ กรุณาระบุจำนวนและแจ้งทะเบียนรถ เพื่อจัดสรรพื้นที่จอด
    - สามารถจอดรถบัสได้ครั้งละ 2 คัน และจอดรถตู้ได้ 3 - 5 คัน
    - รถบัสที่แจ้งทะเบียนไว้ ประทับตราจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก และชั่วโมงต่อไปค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท (ติดต่อชำระที่ออฟฟิศชั้น 6) 
5. ระบุวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญให้เหมาะสม เช่น 
    - เยี่ยมชมนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9 โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมให้ข้อมูล
    - ศึกษาดูงานอาคาร โครงสร้างการจัดการอาคาร
    - เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหอศิลป์ ห้องสมุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
6. ระบุข้อมูลการติดต่อ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อประสานงานยืนยันการเข้าชม 
7. ส่งจดหมายส่งล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถส่งจดหมายขอเยี่ยมชมได้ที่ โทรสาร: 02-214-6639  Email: educationbacc@gmail.com

ในวันเยี่ยมชม

1. ติดต่อแจ้งชื่อสถาบันที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 5  เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายการศึกษา เพื่อดำเนินการพาชมนิทรรศการ
2. หากกลุ่มผู้เข้าชมมาล่าช้ากว่าเวลาที่ระบุในจดหมาย กรุณาติดต่อฝ่ายการศึกษาเพื่อแจ้งให้ทราบ แต่หากไม่มีผู้ใดติดต่อเพื่อแจ้งเวลา และล่าช้าเกินกว่า 1 ชม. ขออนุญาตงดเว้นการนำชม และปฏิบัติงานให้บริการอื่น ๆ

ดูระเบียบการเข้าชมนิทรรศการด้านบน

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นการจัดกิจกรรม และการแสดงเป็นกรณีพิเศษ
 

พื้นที่บริการของหอศิลปกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนนิทรรศการหลัก ชั้น 7, 8, 9 เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการหลัก จัดแสดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ทั้งที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการเอง และร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ

ส่วนนิทรรศการย่อย กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด ประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลาย ได้แก่

 • ชั้น 6 - ห้อง Friends of bacc และสำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ชั้น 5 - ผนังโค้งนิทรรศการ ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุมขนาดเล็ก เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตู้ล็อกเกอร์ และร้าน bacc shop
 • ชั้น 4 - ผนังโค้งนิทรรศการ ห้องสตูดิโอ ห้องประชุมขนาดเล็ก และร้านค้า
 • ชั้น 3 - ผนังโค้งนิทรรศการ ทางออกไป Skywalk เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติและร้านค้า
 • ชั้น 2 - People’s Gallery องค์กรศิลปวัฒนธรรม และร้านค้า
 • ชั้น 1 - โถงนิทรรศการห้องอเนกประสงค์ และร้านค้า
 • ชั้น L - ห้องสมุดศิลปะ และโถงนิทรรศการ

หอศิลปกรุงเทพฯขอแนะนำให้ชมนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ ตามโถงผนังโค้งนิทรรศการ และ People’s Gallery ใช้บริการห้องสมุด และร้านค้าต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น L ต่อขึ้นไปถึงชั้น 5 โดยใช้บันไดเลื่อน ฝากสัมภาระแล้วขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปห้องนิทรรศการหลักชั้น 7- 9 หากมีเวลาจำกัด ขอแนะนำให้ขึ้นลิฟต์ไปเริ่มต้นที่ชั้น 5 ก่อนขึ้นไปห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร