Loading

นิทรรศการโครงการวิจัยทางศิลปะ: การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการโครงการวิจัยทางศิลปะ: การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

 
สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร