Loading

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร 

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญเข้าชมกิจกรรม Bangkok Music Forum การเสวนาทางดนตรีเพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี และเกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง     
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร