Loading

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ
นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่

 
 
ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนำเสนอศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีผลงานส่งอิทธิพล ต่อศิลปินในยุคนี้ นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจ เครือข่ายทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม ด้วยหลักของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปินรุ่นนี้ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการค้นคว้า วิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร