Loading

สถานพักตากอากาศ นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์แห่งการพัก

สถานพักตากอากาศ
นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์แห่งการพัก

 
 
ด้วยพื้นที่ ผ่านเวลา และการเป็นเจ้าของซึ่งตัวตน บอกความหมายของ ‘สถานพักตากอากาศ’ ต่างจากความหมายเดิมที่เราคุ้นชิน นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์แห่งการพัก นำเสนอทัศนะภายในที่เกี่ยวโยงกับโลกและสภาวะแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดมิติแห่งการมองส่วนบุคคล บิดเปลี่ยนการรับรู้จากภูมิทัศน์ภายนอกสู่ความเข้าใจการพักอันแท้จริงของโลกภายใน ด้วยการขยายความคิด และการรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ การเชื่อมโยงความรู้สึกสู่ความรู้ ผ่านกระแสเวลาที่ยึดคุณภาพแห่งความช้า และการมองเห็นตำแหน่งดุลยภาพของตนภายในจากทิศทางของโลกภายนอก  ผลงานศิลปะต่างรูปแบบและเรื่องราวในสถานพักตากอากาศนี้ ขยายความหมายของภูมิทัศน์ เกื้อหนุนทัศนคติแห่งการพักที่พ้นสภาวะทางกายภาพ
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร