Loading

มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง (กรุงเทพฯ เวอร์ชั่น) ‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต’

นิทรรศการ มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง  (กรุงเทพฯ เวอร์ชั่น)
จากความร่วมมือระหว่างเจแปนฟาวน์เดชั่น และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
 
ในส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่นนำเสนอนิทรรศการทางด้านมีเดียอาร์ตจากศิลปินในภูมิภาคอาเซียน  ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ในภูมิภาคอาเซียน นักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านมีเดียอาร์ต และภัณฑารักษ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างภาพรวมของนิทรรศการผ่านการค้นคว้า และถกเถียง ศิลปิน และผลงานศิลปะที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำเสนอโดยบริบทของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และจะนำเสนอผลงานสุดท้ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการคัดสรรของภัณฑารักษ์ไทยจากแนวความคิดของงานที่สร้างขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ ของมีเดียอาร์ต ในขอบเขตจากมุมที่หลากหลายตั้งแต่ภาพยนตร์ วิดีโออาร์ต อะนิเมชั่น ภาพถ่าย ไปจนถึงงานทางด้านเสียง และการแสดงสด (ในรูปแบบการแสดงทางกายภาพ)
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร