Loading

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


“เป็นหอศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างองค์ความรู้อันหลากหลายเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสังคม เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

1.ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าและความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นไปจนถึงบริบทของโลก
2.สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่
3.สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ดุลยภาพ
4.พัฒนาการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
5.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
 

ยุทธศาสตร์ 2560

1.ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำเสนอผ่านกิจกรรมศิลปะเพื่อให้เห็นคุณค่าและความหมายของความแตกต่าง(1)
2. สร้างกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จากทุนทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอด(2)
3.สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม(3) (อายุ เพศ)
4.สร้างมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล(4) 
5.ผลักดันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ระดับนานาชาติ(4) 
6.ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม(5)
7.สื่อสารให้สังคมตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของหอศิลปกรุงเทพฯ
8. จัดการทรัพยากร การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล เพื่อสร้างความมั่นคงขององค์กร

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร