Loading

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 : DURATION

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 : DURATION 

 
ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นอย่างเข้มข้นในความหมายทางเทคนิคของการแข่งรถที่นักแข่ง ตั้งใจขับไหลผ่านโค้งด้วยความเร็วและลีลาของการขับ และในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสถานะของรถไว้ได้ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผ่านทางจิตวิทยาในภูมิศาสตร์ของเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่งสื่อสารเนื้อหาทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ที่ปล่อยเชื่อมด้วยหลากหลายวิธีการของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลองและเสียงในฐานะรูปแบบของงานศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถานการณ์ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจากศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียส์กิจกรรมครั้งนี้เริ่มจาก Project #1 : DURATION
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร