Loading

กิจกรรม : เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้สรุปรวบรวมและจัดทำข้อเสนอเพื่อส่งผ่านความคิด ความต้องการของประชาคมศิลปวัฒนธรรม
 
จึงขอเรียนเชิญภาคีองค์กรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน และประชาชนร่วมรับฟังและนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
 
ของเก่าก็หาย ของใหม่ก็ไม่ได้เกิด อย่าให้งานศิลปวัฒนธรรม “ตกขบวน” การปฏิรูปของสังคมไทย 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร