Loading

นิทรรศการ Encounter with Strangers ประชิด-แปลกหน้า” นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

นิทรรศการ Encounter with Strangers ประชิด-แปลกหน้า” นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองควิเบก ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อพัฒนาการทำงานเครือข่ายศิลปินในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติ
 
"นิทรรศการ Encounter with Strangers ประชิด-แปลกหน้า" นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา นำเสนอผลงานของกลุ่มศิลปินเมืองควิเบก ซึ่งเดินทางมาพำนักและสร้างสรรค์ผลงานที่กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาพำนัก 2 สัปดาห์ ศิลปินจะผสมผสานสำนึกอันฝังแน่นของตนออกมาปะทะกับภาวะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การเผชิญหน้าของผู้แปลกถิ่นในมหานครเอเชียที่สับสนวุ่นวาย สภาพอากาศที่ทั้งร้อนและชื้น เสียงอึกทึกของผู้คนและยวดยานบนท้องถนน “Encounter with Strangers" คือคำอธิบายของสภาวะเช่นนี้
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร