Loading

SEAJunction

 

ห้อง 408 ชั้น 4

SEAJunction หรือ ชุมทางอุษาคเนย์ จัดสรรสถานที่และบรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับผู้คนสามารถมาพบปะกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันทรัพยากรที่มีกันแบบสบายๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเข้าใจและซาบซึ้งกับความเป็นเอเชียอาคเนย์ในทุกมิติตั้งแต่ ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม รวมไปถึงการบริการการเข้าถึงแหล่งความรู้ ส่งเสริมการปรึกษาหารือ และความร่วมมือ พูดคุยวรรณกรรมกันแบบสบายๆ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Email: southeastasiajunction@gmail.com
fb
group: SEA-Junction 
page: SEA-Junction
twitter: SEAJunction

 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร