Loading

ผู้สนับสนุน

รายนามผู้สนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565

 

บริหารงานโดย

ผู้สนับสนุนหลัก (Principal Supporter)


ผู้ร่วมสนับสนุน (Corporate Supporter)

     
 คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
บริษัท ในหัว กรุ๊ป จำกัด 
ครอบครัวสกุลเมตตา
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Supporter)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย (TPP)
ONE BANGKOK
โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI)
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ผู้บริจาค (Donor)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
แกลอรี่ กาแฟดริป
ภราดัย

ศิลปิน (Artist Donor)

พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, อินสนธิ์ วงศ์สาม, ประเทือง เอมเจริญ, ปัญญา วิจินธนสาร, พลอย จริยะเวช, มาโนช กิตติชีวัน, ยุรี เกนสาคู, นักรบ มูลมานัส, โลเล, Nut Dao, give.me.museums, Juli Baker and Summer, Rukkit, คัจฉกุล, ฟาน.ปีติ, Inflowerlesson, อลิซ วิชช์โชติ, อัญชลี คล่องใช้ยา, ชนิดา สุวรรณเพ็ญ, ชาญพิชิต พงศ์ทองสําราญ, ชมชล อนันตริยกุล, ชุมพล คำวรรณะ, ธนันญา เจตะสานนท์, เดือนฉาย คอมันส์, อิ่มหทัย สุวัฒน์ศิลป์, จริยา กิระนันทวัฒน์, จิรวรรณ ศรีดารณพ, ณเรศ จึง, กามีละ อิละละ, กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ, คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ), กฤษฎางค์ อินทะสอน, มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์, มงคล สุวรรณชาตรี, ณรงค์ยศ ทองอยู่, นพนันท์ ทันนารี, นอเดียนา บีอิง, นุรุลฟิรดาวส์ ดิง, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์, โอภาส โชติพันธวานนท์, พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ, ผดุงพงษ์ สารุโณ, ไพศาล สิงธรรม, ภัณฑิรา ไชยแก้ว, ปัญญา บัวสุดตา, ภาราดา วิรัสวีร์, พายุ แฝงทรัพย์, ปิยนุช สมานพันธ์, พลอย นิกะดานนท์, พรรณี เสรีสุทธิกุลชัย, ปุญญิศา ศิลปรัศมี, ระพี ลีละสิริ, รัฐ พานิชเจริญผล, รัตนา สาลี, สัจจพร วิไลจิตต์ สกุลสุพิชญ์, สันติ สีดาราช, สิริพงษ์ กิจวัตร, สิตา อินใหญ่, ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม, สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย, สุกัญญา สอนบุญ, สุกัญญา ตันตราธีวุฒิ, ศุภมาส ทวีโชติภัทร, ศุภวรรณ ด้วงสุวรรณ, สุทธิพันธ์ สิทธิชัย, สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม), ธนัชชา ไชยรินทร์, วัชรี ศรินทุ, วรรณวิภา อรรถวิภัชน์, วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, วรสันต์ สุภาพ, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, วิทยา ก๋าคำ, ยิ่งวรรณ วงศ์รัตน์, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ, ชวลิต อุ๋ยจ๋าย, ALEX FACE, กฤช งามสม, กวิตา วัฒนะชยังกูร, เกศ ชวนะลิขิกร, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จุมพล อภิสุข, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, ตะวัน วัตุยา, นิติ วัตุยา, ปรัชญา พิณทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปิยทัต เหมทัต, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ไมเคิล เชาวนาศัย, ลำพู กันเสนาะ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วสันต์ สิทธิเขตต์ ร่วมกับ Tang Mun Kit, วิชญ มุกดามณี, วุฒิกร คงคา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สมภพ บุตราช, สาครินทร์ เครืออ่อน, ธีโอดอร์ เอส แสงวาชิ โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล, สุธี คุณาวิชยานนท์, อนุพงษ์ จันทร, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, P7, จรัสพร ชุมศรี, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, บุญนํา สาสุด, ศรชัย พงษ์ษา, ชฤต ภู่ศิริ, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อินสนธิ์ วงศ์สาม โดย อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์, ทวี รัชนีกร, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, ประเสริฐ ยอดแก้ว, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, คามิน เลิศชัยประเสริฐ โดย นำทองอาร์ตสเปซ, คณากร คชาชีวะ (โดย พงศ์ชิต เอครพานิช), คมกฤษ เทพเทียน

ผู้สนับสนุนด้านเทคนิคและอุปกรณ์ (Technical and Material Supporter)

บริษัท เอสามหกศูนย์ จำกัด 
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
บริษัท อินฟินิตี้เดฟ จำกัด
บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด (IQ Lab)

Media Partner

room magazine

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร