Loading

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave นำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพถ่ายของศิลปินไทยร่วมสมัยที่ผ่านการคัดสรรของสองภัณฑารักษ์โดยแบ่งเป็นสองนิทรรศการย่อยคือ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ ทัศน-มิติ นำเสนอความเป็นไปได้ในการมองภาพในมิติที่ขยับพ้นขอบเขตเดิม รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ความหมายกับสื่อภาพถ่ายเหล่านั้นทั้งทางโครงสร้าง และการสื่อสารความคิดผ่านภาพเหล่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร >

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร