Loading

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

 

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980


นิทรรศการ “Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway Since 1980” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ผ่านผลงานศิลปะแนวมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่มีความหลากหลายและสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ วีดีโอแบบจอเดียว (Single Screen Video Art) วีดีโอแบบติดตั้งจัดวาง (Installation Video Art) หรืองานแนวศิลปะจัดวาง (Art Installation) เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร