Loading

Bangkok Art Conservation Center

 

ห้อง 307  ชั้น 3  

 

บริษัท บางกอก อาร์ต คอนเซอร์เวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์อนุรักษ์ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและฟื้นฟูศิลปกรรมตามหลักวิชาการด้วย มาตรฐานระดับสากลทั้งในประเทศและในภูมิภาค และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทั้งในด้านศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กับองค์การด้านการอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปกรรมนานาชาติ อันจะนำไปสู่การแตกแขนงของความคิด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบของการบูรณาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทยสืบไป โดยให้บริการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ซ่อมแซมผลงานศิลปกรรมตามหลักวิชาการด้วยมาตรฐานระดับสากล บริการจัดทำการประเมินสภาพและรายละเอียดผลงานศิลปะ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดแสดงและเก็บรักษางาน

ติดต่อบริษัทเพื่อรับบริการอนุรักษ์ผลงาน ได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น  3 ห้อง 305 
โทร 082-694-9563 
Email: service@bkkartconservation.com

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร