Loading

โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery)

ความเป็นมา
ตามที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนศิลปินทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถทางด้านศิลปะโดยไม่จำกัดสาขา ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางในการจัดแสดงผลงานนั้น มีองค์กรต่างๆ หมุนเวียนกันมาใช้พื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลา หอศิลปกรุงเทพฯ จึงริเริ่มจัดทำโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) เพื่อเปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้พื้นที่โซนอาร์ตฮับ (artHUB) ณ ชั้น 2 ของหอศิลปกรุงเทพฯ จำนวน 3 ห้องย่อย ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้า วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ทั้งศิลปินและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานศิลปะสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น
    2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมนิทรรศการศิลปะที่หลากหลาย                                                           
    3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะให้มีระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากลยิ่งขึ้น  
    4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการศิลปะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การดำเนินการ
    1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานเข้าร่วมโครงการและเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในเดือนมกราคม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) สามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการขอรับพิจารณา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ในเวลาทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารพร้อมวงเล็บมุมซองว่า (People’s Gallery) มาที่
        หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
        เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    2. สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงาน จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
    3. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) จะประกาศรายชื่อนิทรรศการที่ผ่านการพิจารณาในเว็บไซต์ของหอศิลปกรุงเทพฯ (www.bacc.or.th) ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
    4. นิทรรศการที่ผ่านการพิจารณา ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) จะมีหนังสือแจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
    5. นิทรรศการที่ไม่ผ่านการพิจารณาในปีที่ส่งใบสมัคร สามารถติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ที่สำนักงาน ชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ ในเวลาทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคมของปีที่ส่งใบสมัคร (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) และสามารถเสนอผลงานชุดอื่นหรือชุดเดิมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ในเดือนมีนาคมในปีถัดไป

เอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาผลงาน มีดังนี้
    1. แบบฟอร์มใบสมัคร                                                                                                                                        
    2. ประวัติศิลปิน                                                                                                                            
    3. แฟ้มผลงานชุดที่จะนำมาจัดแสดง (โปรดจัดทำเป็นแฟ้มเอกสารพิมพ์ 4 สี ขนาด A4)                                                          
    4. ไฟล์ภาพผลงาน พร้อมระบุรายละเอียดข้อมูลผลงานทุกชิ้นที่จะนำมาจัดแสดง (ไฟล์ JPG)                                                      
    5. คลิปวิดีโอ (เฉพาะผลงานประเภทวิดีโออาร์ต)                                                                       
    6. สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) 
    1. ผลงานที่ยื่นเข้ารับการพิจารณาต้องมีเนื้อหาที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
    2. ผลงานผู้ส่งสมัครเข้ารับการพิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้คิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานศิลปะมาจากศิลปินท่านอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบ หรือรับทราบ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว พร้อมตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 ปี
    กรณีตรวจพบ หรือรับทราบภายหลัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดแสดง ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการจัดแสดงในทันที โดยเจ้าของผลงาน ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับหอศิลปกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น
    หากผลงานที่จัดแสดงถูกร้องทุกข์ ฟ้องร้อง และ/หรือ ดำเนินคดีภายใต้บทบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดแสดงต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว
    3. นิทรรศการที่ได้รับการอนุมัติจัดแสดง ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้จัดดำเนินการประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า จนกว่าจะมีการตกลงและสรุปรายละเอียดงานร่วมกันจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากมีการประสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนได้รับอนุญาต ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) อาจมีการพิจารณายกเลิกนิทรรศการนั้นๆ
    4. นิทรรศการที่ได้รับการอนุมัติจะมีระยะเวลาจัดแสดงผลงานโดยประมาณไม่เกิน 30 วัน รวมเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน
    5. นิทรรศการที่ได้รับการอนุมัติจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ ดังนี้ 
        5.1 ค่าประกันความเสียหายของพื้นที่ จำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ต่อ 1 ห้องจัดแสดง (ได้รับคืนหลังจากจบนิทรรศการเต็มจำนวน กรณีที่ไม่เกิดความเสียหายใดๆ)
        5.2 หากมีการจำหน่ายผลงานระหว่างการจัดแสดง ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอเก็บเงินจำนวนร้อยละ 20 จากรายได้การจำหน่ายผลงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ 
    6. การส่งมอบผลงานที่ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องส่งมอบผลงานหลังจบนิทรรศการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดนิทรรศการ
    7. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินท่านอื่นได้ใช้พื้นที่โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ศิลปินที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี จะต้องเว้นระยะการยื่นเอกสารและผลงานเพื่อรับพิจารณาอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดแสดงนิทรรศการครั้งล่าสุดเสร็จสิ้นลง จึงจะมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไปได้
    8. หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ศิลปินต้องเป็นผู้ดำเนินการการติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการเองทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ซึ่งจะได้รับพร้อมกับเอกสารตอบรับการเข้าใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการ
    9. ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ ทางผู้จัดต้องจัดหาผู้ดูแลนิทรรศการอย่างน้อยวันละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูลนิทรรศการกับผู้เข้าชมงานตลอดเวลาเปิดทำการของหอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.

ข้อปฏิบัติในการติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ
    1. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) จะระบุวันที่ติดตั้ง จัดแสดง และจัดเก็บผลงานไว้ในเอกสารตอบรับ หากศิลปินมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนวันที่ติดตั้ง จัดแสดง และจัดเก็บผลงาน รวมถึงกำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และต้องได้รับการยืนยันจากผู้ประสานงานโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
    2. ตลอดระยะเวลาการติดตั้งและรื้อถอนผลงาน ศิลปินและทีมงานทุกคนต้องติดบัตร “ติดตั้งงาน” โดยนำบัตรประชาชนมาแลกบัตร “ติดตั้งงาน” ได้ที่ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่และความปลอดภัยของผลงาน 
    3. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) จะจัดอุปกรณ์ไฟส่องสว่างผลงานไว้ให้ในแต่ละพื้นที่ หากผู้จัดต้องการไฟเพิ่มเติม หรือต้องการไฟประเภทอื่นนอกเหนือจากที่จัดไว้ให้ ผู้จัดต้องจัดเตรียมมาเอง โดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งอย่างน้อย 15 วัน
    4. การติดตั้งและรื้อถอน สามารถดำเนินการได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับ กรณีมีการติดตั้งหรือรื้อถอนที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ขอความร่วมมือให้ดำเนินการติดตั้งหรือรื้อถอนภายหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    5. ห้ามเจาะพื้น เสาอาคาร และเพดานห้องเด็ดขาด 
    6. การเจาะผนังเพื่อแขวนหรือยึดผลงานศิลปะ หรือเปลี่ยนสีผนังสามารถกระทำได้ แต่หลังจบนิทรรศการต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิม  
    7. ขอความร่วมมือในการส่งแบบแปลนและแผนการติดตั้งผลงานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
    8. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงนิทรรศการภายในพื้นที่ของห้องที่จัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำวัสดุมาจัดแสดงภายนอกห้อง รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุที่มีการแปรสภาพ มีกลิ่นรบกวน หรือสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายมาจัดวางในพื้นที่
    9. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดระหว่างเวลาการติดตั้งและรื้อถอน (หากต้องการสูบบุหรี่โปรดใช้บริการพื้นที่ที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดไว้ให้ภายนอกอาคารเท่านั้น)
    10. ขอความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและรัดกุมปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอน
    11. หลังจบนิทรรศการศิลปินต้องปรับปรุงสภาพห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยเหมือนเดิม กรณีห้องเกิดความเสียหายหรือปรับปรุงไม่เรียบร้อย ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอหักเงินประกันพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงตามค่าใช้จ่ายจริง

ช่วงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ
    1. ผลงานทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดง ต้องจัดแสดงตลอดตามวันเวลาที่จัดแสดงนิทรรศการ หากมีการซื้อขายผลงาน ขอให้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อภายหลังเสร็จสิ้นการจัดแสดงนิทรรศการแล้วเท่านั้น
    2. แต่ละนิทรรศการต้องมีผู้ดูแลนิทรรศการอย่างน้อย 1 คนต่อวัน ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ
    3. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) และหอศิลปกรุงเทพฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลงานในทุกกรณี

การดูแลนิทรรศการ
    1. ศิลปินต้องเป็นผู้จัดหาผู้ดูแลประจำนิทรรศการอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 วัน เพื่อทำหน้าที่ดูแลนิทรรศการตลอดระยะเวลาการจัดแสดง ตามเวลาทำการของหอศิลปกรุงเทพฯ (วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.) โดยมีหน้าที่ ดังนี้
        1.1 ทำหน้าที่ตรวจสภาพห้อง ตรวจสภาพผลงาน กรณีมีความผิดปกติหรือชำรุด จะต้องประสานงานศิลปินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ ทราบทันที
        1.2 ทำหน้าที่เปิด ปิด และดูแลอุปกรณ์ในนิทรรศการ เช่น โปรเจกเตอร์ เครื่องเล่นดีวิดี เครื่องเสียง ฯลฯ
        1.3 ทำหน้าที่จดบันทึกสถิติผู้เข้าชม (เอกสารจาก People’s Gallery)
        1.4 สามารถอธิบายให้ข้อมูลผลงานและนำชมนิทรรศการได้เป็นอย่างดี
        1.5 ทำหน้าที่จำหน่ายสูจิบัตรหรือสินค้าที่ระลึก (ถ้ามี)
        1.6 ทำหน้าที่รับจองและจำหน่ายผลงาน (กรณีที่มีการจำหน่ายผลงาน)
    2. โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) จะจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ให้ผู้ดูแลนิทรรศการที่บริเวณด้านหน้าห้องที่จัดนิทรรศการ โดยขอความร่วมมือดูแลและจัดโต๊ะให้เรียบร้อย สิ่งของต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ ขอความร่วมมือเก็บให้เรียบร้อยและมิดชิด 
    3. ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารบริเวณโต๊ะที่นั่ง ในกรณีพักรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ ต้องนำป้ายพักที่ทางโครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) เตรียมไว้ให้ มาวางไว้ด้วย
    4. ผู้ดูแลนิทรรศการต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการทำงาน และในบริเวณจัดแสดงงานตลอดจนจบนิทรรศการ อนุโลมให้เฉพาะในวันที่มีพิธีเปิดนิทรรศการเท่านั้น

การจัดทำสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ
    1. เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการจัดแสดงผลงาน ทุกนิทรรศการต้องจัดทำโปสเตอร์ ป้ายอธิบายแนวคิดของนิทรรศการ (Wall Text) และป้ายอธิบายข้อมูลผลงาน (Caption) ตามรูปแบบที่โครงการพีเพิลส์ แกลเลอรี (People’s Gallery) กำหนดไว้ 
    2. ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ขอความร่วมมือส่งข้อมูลและอาร์ตเวิร์คให้เจ้าหน้าที่ People’s Gallery ตรวจสอบก่อนสั่งผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
    3. สามารถจำหน่ายสูจิบัตรและของที่ระลึกของนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ โดยไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใด

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
    1. โปรดจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์นิทรรศการทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงาน People’s Gallery ล่วงหน้าตามกรอบระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
    2. ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูล ภาพผลงาน อาร์ตเวิร์ค และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ผู้ประสานงาน People’s Gallery ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วิธีการทำและติดตั้งป้ายอธิบายข้อมูลผลงาน (Caption)
    1. ให้เลือกใช้ขนาดตามที่กำหนดให้ ขนาดใดขนาดหนึ่ง ให้มีรูปแบบเหมือนกันทั้งนิทรรศการเท่านั้น (ตามตัวอย่างด้านล่าง) 
    2. รายละเอียดของ Caption เรียงตามนี้
        2.1 ชื่อศิลปิน (ไทย/อังกฤษ)
        2.2 ชื่อผลงาน
        2.3 ขนาดเป็นหน่วยเซนติเมตร (กว้าง ยาว สูง)
        2.4 เทคนิคผลงาน
        2.5 สร้างในปี
        2.6 สมบัติของ
    3. รูปแบบอักษรให้ใช้ตัวอักษร DIN, Dindan และ DB soda X เท่านั้น (อนุญาตให้ใช้เฉพาะงานที่จัดแสดงในหอศิลปกรุงเทพฯ)   
    4. ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้สีดำ (ภาษาไทย สีดำ = 100% ภาษาอังกฤษ สีดำ = 70%)
    5. ระยะห่างจากขอบบนและด้านข้างต้องมีระยะเท่ากันทั้งขนาด S, M, L ตามที่กำหนดไว้
    6. ในกรณีตัวอักษรมีจำนวนเกินขนาดของ Caption 1 ชิ้น ต้องทำเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องเป็นขนาดเดียวกันเท่านั้น
    7. ต้องใช้โฟมอัดสีขาวรองด้านหลัง Caption ทุกชิ้น  
    8. Caption ทุกชิ้นต้องมีความสูงจากพื้นเท่ากัน
    9. ต้องส่งไฟล์อาร์ตเวิร์คของ Caption ให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนติดตั้งงานอย่างน้อย 3 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

ตัวอย่าง Caption ไซส์ S
ขนาด 9 x10 ซม.


ตัวอย่าง Caption ไซส์ M
ขนาด 10 x 21.5 ซม.


ตัวอย่าง Caption ไซส์ L
ขนาด19 x 22.5 ซม.


วิธีการจัดทำโปสเตอร์
    1. ตำแหน่งตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ People’s Gallery ต้องจัดวางให้อยู่มุมซ้ายบนเท่านั้น ยกเว้นภาพประกอบในการทำโปสเตอร์เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตำแหน่งโลโก้ของ People’s Gallery จะต้องเปลี่ยนไปวางใต้ภาพบริเวณมุมซ้ายล่าง รวมถึงชื่อนิทรรศการและรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องปรับไปอยู่ใต้ภาพ 
    2. จัดทำเป็น 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
        2.1 ชื่อนิทรรศการ
        2.2 ชื่อศิลปิน
        2.3 วันเวลาและสถานที่จัดนิทรรศการ
        2.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ : สามารถใช้แบบอักษรได้ตามความเหมาะสม ขอความร่วมมือส่งอาร์ตเวิร์คให้เจ้าหน้าที่ People’s Gallery ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งผลิต

การเตรียมงานพิธีเปิดนิทรรศการ
    1. ขอความร่วมมือแจ้งวันและเวลาการจัดพิธีเปิดนิทรรศการล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการประสานงานส่วนต่างๆ
    2. การจัดพิมพ์บัตรเชิญและการส่งบัตรเชิญประธานในพิธีเปิด เชิญแขก หรือเชิญสื่อ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัด
    3. การจัดหาพิธีกร เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และเอกสารลงทะเบียนต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัด
    4. อาหารที่นำมาจัดเลี้ยง ขอความร่วมมือให้เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จพร้อมทานและไม่มีกลิ่นแรง 
    5. การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามเสิร์ฟให้นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการที่ใส่ชุดเครื่องแบบ และเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องควบคุมปริมาณเพื่อมิให้เกิดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
    6. การจัดเลี้ยงต้องแล้วเสร็จก่อนเวลา 20.00 น. (หอศิลปกรุงเทพฯ ปิดทำการ เวลา 20.00 น.)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร