Loading

main exhibition 789
archive

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 5

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่:
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเสมือนจริง(Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์(Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ 
 
การดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาประจำทุกปี โดยในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งนับเป็นการประกวดครั้งที่5 ภายใต้หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” เพื่อให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของสัมพันธภาพ มิตรภาพ ความรัก ความผูกผัน ไม่ว่าจะแง่มุมของการสร้างปฏิสัมพันธ์จากหน่วยย่อยในสังคม สู่การหลอมรวมสายสัมพันธ์ความสามัคคีขององค์รวม คุณค่าของความงามและความรักในธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรมการกิน ที่อยุ่อาศัย ฯลฯ
 
ผลงาน
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่5 เปิดรับผลงานในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “ Love and relationship :สัมพันธภาพและความรัก”
 
ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิค
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaibev.com และ www.bacc.or.th

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมส่งการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน ทางเจ้าหน้าที่จะยึดถือความถูกต้องของข้อมูลตามใบสมัครเป็นสำคัญ
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 * 2.5 เมตร(งานสองมิติ)  และ 2*2*2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำนวนพิมพ์(Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์(ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่19-20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และส่งถึง

โครงการศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงาน อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งมาแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวันทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 9-16 มีนาคม 2559 ระหว่าง 10.00 – 17.00 น. ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับงานคืน ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นคณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น
 
รางวัล
รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท 
รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รวมเงินรางวัลทั้งสิน 3,950,000 บาท
 
การตัดสินรางวัล
- การตัดสินผลงานใช้เกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพของงานแต่ละชื้นโดยไม่แยกประเภท แต่จะประเมินและยึดถือคุณค่าของตัวงานนั้นๆเป็นสำคัญ
- การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพหานคร
- ประกาศผลรางวัล 3 ช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ www.thaibev.com และเว็บไซต์ www.bacc.or.th และFacebook ศิลปกรรมช้างเผือก ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
- หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง คระกรรมการสงวนสิทธิ์การให้รางวัลนั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
- ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 กรกฎาคม 2559 
 
 
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะจำนวน 10 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ช่วง  มูลพินิจ
ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน
คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี
รองศาสตราจารย์วิชัย  สิทธิรัตน์
คุณดาว  วาสิกศิริ
ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์
อาจารย์นิติกร  กรัยวิเชียร
อาจารย์สมศักดิ์  รักษ์สุวรรณ
อาจารย์สุรเดช  แก้วท่าไม้
คุณพงษ์ชัย  จินดาสุข
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน) 
หมายเลข: 0-2422-2092 แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30- 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 -017.30 น. 


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร