Loading

main exhibition 789
archive

“นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 18 สิงหาคม - 21 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิเอสซีจี
พิธีเปิด 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ผลงานศิลปะเกือบ 100  ชิ้น  ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน  จากทุกช่วงเวลากว่า 50  ปี ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัดบนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ 
 
นิทรรศการครั้งนี้รวบรวมผลงานของอิทธิพล ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท ผลงานจากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก “Recent Paintings” (2534), “สีสันแห่งแสง” (2543), “วัตถุแห่งจิต” (2545), “จิตวิญญาณบรรพบท” (2549), “ปัญญาญาณและปรีชาญาณ” (2551), “อักขระ” (2556),  รวมถึงผลงานชุดล่าสุดที่จะนำมาแสดงเป็นครั้งแรก “การเดินทางของเส้นพากินสัน” (2557-2558) 
 
เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งช่วงเวลานั้นยังไม่ได้รู้จักกับศิลปะนามธรรมอย่างเป็นทางการ   เทคนิคหลักของภาพพิมพ์ที่อิทธิพลศึกษาได้แก่ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) และภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  เทคนิคทั้งสี่นำมาสู่แนวเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ รูปทรงอินทรีย์ของเมล็ดพืช ต้นไม้ในเมือง ผนังและกำแพง และรูปทรงมนุษย์กับพื้นที่ว่าง   อิทธิพลใช้วิธีการค่อยๆตัดทอนรูปทรงเหมือนจริงจนกลายไปสู่ความเป็นนามธรรม จากเมล็ดพืชที่สามารถรับรู้ได้จนกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต  จากพุ่มไม้ใหญ่จนเป็นเส้นอิสระ และจากรูปทรงของมนุษย์จนกลายเป็นกลุ่มเศษเสี้ยวของกลุ่มรูปร่างเรขาคณิต เป็นต้น  และในเวลาต่อมาเทคนิคพื้นฐานก็นำไปสู่การค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะตนซึ่งได้กลายเป็นเนื้อหาของงานด้วย
 
หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  อิทธิพลได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่างเป็นทางการ   อิทธิพลพบว่า แนวทางปฏิบัติเดิมของตนนั้นสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรมได้อย่างลงตัว   การเรียน การชมผลงานในแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาได้เปิดประสบการณ์และทัศนคติซึ่งส่งผลต่อการทำงานศิลปะในเวลาต่อมาเมื่อกลับถึงเมืองไทย 
 
อิทธิพลได้พัฒนาการสร้างสรรค์จิตรกรรมในแนวทางนามธรรมให้มีลักษณะเป็นตะวันออกมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและนานาชาติ  ดังเห็นได้จากการได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมในต่างประเทศและการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติอยู่หลายครั้ง จนได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในปีพ.ศ. 2522
 
หลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง  ศิลปินในรุ่นเดียวกันก็เริ่มขยับขยายไปสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอื่นๆ  และแม้ว่าในเวลานั้นจะมีเพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทางบ้าง แต่อิทธิพลกล่าวตอบอย่างมั่นใจว่า “ศิลปะนามธรรมได้ผลสำหรับผม”  
 
การยืนหยัดบนเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่ง ต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไปได้ทำให้อิทธิพลค้นพบ “สัจจะ” หรือความจริงของศิลปะในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความจริงของตัววัตถุจิตรกรรม ความจริงของภาษาภาพ ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและวัตถุจิตรกรรม ความจริงของจักรวาลที่ประกอบไปด้วยคู่ตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นเก่ากับใหม่ แสงกับเงา รูปทรงกับพื้นที่ว่าง อารมณ์กับเหตุผล ปัญญาญาณและปรีชาญาณ เป็นต้น   
 
ในที่สุด การสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานศิลปะในแนวทางที่ศิลปินเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้สาธารณชนประจักษ์ถึงตัวตนและความมั่นคงของอิทธิพลที่มีต่อศิลปะนามธรรม    ความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรมมีคุณค่า เสมือนกุญแจที่ไขประตูบานใหญ่ที่ศิลปินกล่าวไว้ว่า "นามธรรมเป็นเรื่องของใจ  และ "ใจ" คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ “สัจจะ” ของศิลปะอย่างแท้จริง

---
 
EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
การบรรยายหัวข้อ : อนาคตของศิลปะนามธรรมกับการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 
(The Future of Abstract Art and The Enhancement of Contemporary Art in Thailand)
 
ศิลปิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
อาจารย์ที่ปรึกษานิทรรศการ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
ภัณฑารักษ์รับเชิญ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
และผู้ดำเนินรายการ อดร.ประพล คำจิ่ม 
 
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 17.15 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการการบรรยายครั้งสุดท้าย “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก นำเสนอเรื่อง อนาคตของศิลปะนามธรรมกับการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (The Future of Abstract Art and The Enhancement of Contemporary Art in Thailand) โดยรวมทุกท่านที่มีบทบาทในนิทรรศการ คือ ศิลปิน “ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก” ศิลปินผลิตงานรูปแบบนามธรรมมาตลอด 50 ปี อาจารย์ที่ปรึกษานิทรรศการ “จักรพันธ์ วิลาสินีกุล” อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภัณฑารักษ์รับเชิญ “ดร.เตยงาม คุปตะบุตร” อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยากรรับเชิญตั้งคำถาม ผู้ดำเนินรายการ “ดร.ประพล คำจิ่ม” ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 17.15 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The talk will be in Thai language only.
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และจำนวนผู้เข้าร่วมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 533 Email : exh_activity@bacc.or.th
 


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร