Loading

Lectures
archive

Sound Talk

วันที่ : 04 สิงหาคม 2555
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
Sound Talk ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Politics of ME
รูปแบบกิจกรรม: เสวนา พร้อม การนำเสนอเสียงในแบบต่างๆ
ผู้เข้าชม: นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร
ดร. อโณทัย นิติพน (ความหมายในโลกของเสียง)
วรงค์ ราชปรีชา (เสียงกับชีวิตประจำวัน )
ปฐมพล เทศประทีป (เสียงเพื่อการสื่อสารทางศิลปะ)

Sound Art เป็นศิลปะที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการสร้างความหมาย และเป็นสาขาที่เชื่อมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งในความเป็นศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทำความเข้าใจกับ sound art อาจเป็นการเริ่มต้นด้วย การทำความเข้าใจกับความเป็นเสียง เสียงในชีวิตประจำวันเรามีหลากหลายรูปแบบลั กษณะเฉพาะตัว ของเสียงแตกต่างไปตามแหล่งกำเนิด เสียงจากไวโอลินแตกต่างจากเสียงกลอง เสียงแตรจากรถยนต์ย่อมแตกต่าง จากเสียงเดินทางของรถไฟฟ้า หรือแม้แต่เสียงพูดของมนุษย์แต่ละคน ก็ไม่เหมือนกันเพราะคุณภาพ เสียงที่ไม่เหมือนกัน เสียงเดินตามเส้นทางที่กำหนดได้ด้วยตัวของตัวเอง ทั้งในเรื่องของความถี่ ความดัง ความสั่นสะเทือนและความเร็ว ในการพูดคุยเกี่ยวกับเสียงครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับเสียงในแบบต่างๆ ทั้งความหมายเบื้องต้นของเสียง เสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวัน และเรื่องราวของเสียงในบริบททางศิลปะ


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร