Loading

meeting & seminars
archive

International Open Data Day

วันที่ : 05 มีนาคม 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เวลา 10.00 - 16.00 น.


International Open Data Day คือวันที่กลุ่มชุมชนที่สนใจเรื่องระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเช่น การพัฒนาแอพลิเคชั่น การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ การทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้วิธี visualization หรือการทำ Infographic การใช้ข้อมูลแบบเปิดมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเรื่อง ความโปร่งใส สุขภาพ การเกษตร เมือง การขนส่ง และการรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น ในปี 2559 นี้ International Opendata Day ตรงกับวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ได้มีการจัดกิจกรรมกว่า 80 เมืองทั่วโลก ในประเทศไทย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)​ มูลนิธิกองทุนไทย Barcamp Bangkok Blognone และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม Change Fusion ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม International Opendata Day ที่กรุงเทพฯ
 
รูปแบบกิจกรรม
1. เวทีเสวนา Open Data เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและความสำเร็จจาก data.go.th จากปีที่ผ่านมา
2. Barcamp Bangkok: OpenData  คือกิจกรรม "อสัมมนา" (unconference) โดยทั่วไปบาร์แคมป์เป็นการสนทนากันระหว่างผู้เข้าร่วมงานกันเอง โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การรวบรวมคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีมาเจอกันมีสถานที่ให้เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน จากนั้นกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกำหนดการใดๆ ที่ตายตัว โดยทั่วไปจะจัดให้ผู้ร่วมงานตั้งหัวข้อที่จะนำเสนอ และเกี่ยวข้องกับ Open Data จากนั้นเปิดโหวตว่ามีผู้ฟังหรือไม่ โดยจะมีช่วงเวลาให้นำเสนอเป็น 3 ห้องย่อย รอบละประมาณ 30 นาที
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 
กำหนดการงาน International Open Data Day 
วันที่ 5 มีนาคม 2559
 
10:00 - 10:30 ลงทะเบียน
10:30 - 10:45 กล่าวรายงานกิจกรรม International Open Data Day โดย
 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10:45 - 11:00 ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม International Open Data Day
โดย ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11:00 - 12:00 เสวนา “การเปิดเผยข้อมูล : พลังขับเคลื่อนรัฐบาลโปร่งใส”ผู้ร่วมเสวนา
 
1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการ 
 ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
3. คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตัวแทนจาก บ. NetApp
ดำเนินรายการโดย นายไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบัน Change Fusion
12:00 - 13:00 พักกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13:00 - 18:00 Barcamp Bangkok: OpenData จัดเป็น 4 ห้องย่อย อย่างน้อย 20 หัวข้อการนำเสนอ 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร