Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี"

วันที่ : 04 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2559
สถานที่: โถง ชั้น L

จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่าย และนิทรรศการ 100 miracle frames of Singburi

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเกษตร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้่จัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม 100 miracle frames of Singburi ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

 


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร