Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
สถานที่: โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L

โดยความร่วมมือระหว่าง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ และองค์กรเอกชน รวมถึงศิลปินอิสระ เข้ามาร่วมงานหนุนเสริมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาพปัญญาของประเทศ ด้วยพลังประชารัฐ  พลังของประชาชนและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการที่ง่าย เน้นพึ่งตนเองเป็นสำคัญ เริ่มจากตนเองก่อน แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้มีอาหารสะอาด ประชาชนสุขภาพดี มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับลูกหลานเราตลอดไป 
 
“ชุมชนจัดการสุขภาพ”จึงเริ่มขึ้นในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยนำเครื่องมือ ชุดความรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามวิถีชีวิตไทย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตามหลักวิชาการ ร่วมกับการนำงานศิลปะและวรรณกรรม จากกลุ่มศิลปินจิตอาสามาช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการสุขภาพ   พร้อมทั้งนำนักเขียนจิตอาสา คุณสุมิตตรา จันทร์เงามาร่วมเรียนรู้และเก็บข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์และถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองของคนภายนอกที่ได้เข้ามาเยือนและเรียนรู้ในพื้นที่จริง ด้วยน้ำพักน้ำแรงและความมุ่งมั่น  แบบจิตอาสาของทุกภาคส่วน ภายใต้การหนุนเสริมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนก่อเกิดเป็นหนังสือบ้านที่พ่อสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระจายการเรียนรู้สู่ประชาชน    ทุกครัวเรือนได้ร่วมกันทำแบบพ่อ
 
นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”นำเสนอผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการชุมชนจัดการสุขภาพหนุนเสริมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนดังกล่าว เพื่อสะท้อนถึงบูรณาการด้านการจัดการสุขภาพที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจ โดยประกอบด้วยผลงานภาพวาดจาก 3 ศิลปินจิตอาสา สมชาย วัชระสมบัติ ไมตรี หอมทอง และวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ รวมถึงนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่โครงการพัตนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน  ที่ศิลปินจิตอาสาทั้ง 3 ท่านได้ไปจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตการทางศิลปะร่วมกันมา   
 
นิทรรศการ”บ้านที่พ่อสร้าง”เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โดยจัดแสดง ณ โถงชั้น 1 และชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -10 เมษายน 2559 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร