Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการสามสายลายเส้น

วันที่ : 08 เมษายน 2559 - 29 พฤษภาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ์ อาจไม่คุ้นเคยกับงานเขียนภาพลายเส้นของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ด้วยทั้ง 3 ท่านเขียนภาพสเก็ตซ์ลายเส้นเป็นงานอดิเรกหรือเขียนขึ้นในโอกาสที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นจากสิ่งที่ได้พบเห็นและประทับใจ คุณชวน  หลีกภัย เขียนภาพลายเส้นมานานกว่า 50 - 60 ปี จนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในวงการงานศิลปะ 
 
คุณชวน เคยรับเชิญให้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆ ในหลายโอกาส บางโอกาส ได้ร่วมกับกลุ่มสถาปนิก ได้พบ ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ น้องๆ สถาปนิก และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการเขียนภาพลายเส้นนี้กับคุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้รักการเขียนภาพลายเส้นในแนวทางเดียวกัน ทั้งยังได้ปรารภถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดการแสดงภาพเขียนลายเส้นสเก็ตซ์ร่วมกันสักครั้ง กอปรกับในช่วงเวลานั้น คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติด้านการเขียนภาพสีน้ำมันที่เลื่องชื่อ ได้ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ในโอกาสที่เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เมื่อพบปะกัน และได้เอ่ยปากเชิญชวนให้นำภาพสเก็ตซ์เหล่านี้มาจัดแสดงร่วมกัน คุณจักรพันธุ์ก็ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการภาพเขียนลายเส้นของศิลปิน (กึ่งสมัครเล่น) ทั้ง 3 ท่าน 
 
ทั้งนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และการจัดการต่างๆ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สาธารณชนทั่วไปจะได้เห็นผลงานแห่งความประทับใจเหล่านี้ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่าน มีโอกาสได้เห็นเส้นสายของลายเส้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท่าน ทั้งยังจะได้เห็นถึงสุนทรียภาพด้านการสร้างงานศิลปะที่มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่านอีกด้วย
 
ขอขอบคุณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดแสดงงาน และช่วยเหลือให้ความสะดวกในการจัดแสดงอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยให้การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้สำเร็จลงได้สมดังเจตนารมณ์ทุกประการ

-----
 
ชวน  หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2505 
 
ชวน  หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก เมื่อพ.ศ.2535 และสมัยที่สอง เมื่อพ.ศ.2540 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และใช้เวลาเขียนภาพสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก เมื่อมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

-----
 
จักรพันธุ์  โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2486 ที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้น เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ.2511 
 
เมื่อพ.ศ.2543 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัยปัจจุบัน ได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดสร้างโรงละครหุ่นกระบอก และใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ของสถานที่ต่างๆ ที่ประทับใจ

-----
 
นิธิ  สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ.2516   
 
เมื่อพ.ศ.2545 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) คุณนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพ เมื่อพ.ศ.2555 ปัจจุบัน ใช้เวลาว่างเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก

-----

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร