Loading

Meeting & Seminars
archive

การประชุมวิชาการ 2016 MUSEUM WITHOUT WALLS

วันที่ : 02 สิงหาคม 2559 - 03 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา), คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Documentary Club
เวลา 10.00 - 19.00 น.


การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เปิดลงทะเบียน 20 มิถุนายน 2559 ทางหน้าเว็บไซต์ www.museumsiam.org
 

หลายสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีพลวัตอย่างสูงตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง โลกาภิวัตน์ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนของสังคม ขับให้พิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมต้องปรับบทบาทจากอดีตที่ทำหน้าที่เป็นที่เก็บรักษามรดกของชาติ มามีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ รองรับพันธกิจด้านการให้การศึกษากับสังคมมากขึ้น พิพิธภัณฑ์จึงปรับตัวในหลายๆด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การให้การศึกษา การตลาด การให้บริการความรู้ออนไลน์ ฯลฯ กล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการแสวงหาและการให้บริการความรู้จากที่มีวัตถุเป็นศูนย์กลางขยับมาให้ความสนใจกับผู้คนมากขึ้น
 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่พิพิธภัณฑ์กำลังเผชิญอยู่ น่าจะนำมาสู่การทบทวน การเรียนรู้ที่จะปรับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ให้มีความทันสมัยพร้อมก้าวไปกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีบทบาทกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมากขึ้น
 
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ อาศัยแรงบันดาลใจจากคำที่เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 โดย André Malraux โดยที่ Museum Without Walls นั้นแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในแวดวงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะในตอนต้นศตวรรษที่ 20 หากเราก็เห็นว่าคำสำคัญ จากนักคิดคนนี้ยังคงกระตุ้นให้เกิดการจินตนาการได้อย่างกว้างขวางว่า wall ของพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจะหมายถึงอะไรได้บ้าง wall อาจจะไม่ใช่แค่ผนัง รั้ว กำแพง ห้องจัดแสดงหรือพิพิธภัณฑ์ อาจจะเป็นความคิดของมืออาชีพเอง อาจจะเป็นวิธีการทำงาน หรือ ฯลฯและเราจะขยับตัวออกจากกำแพงต่างๆที่ตีกรอบล้อมรอบเราออกไปอย่างไรได้บ้าง และหากมองว่าหัวใจของการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันคือผู้คน พิพิธภัณฑ์จะสร้างสะพานจากวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์และก้าวออกไปสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมอย่างไรได้บ้าง นี่คือแนวคำถามหลักของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

กำหนดการในงาน
 
2 สิงหาคม 2559
 
10.00-10.20   Participant Registration
 
10.20-10.45   Opening Remarks
 
10.45-12.15   Without Walls Keynote Speaker  Prof. Dr. Apinan Poshyananda Permanent Secretary, The Ministry of Culture, Thailand.
Without Walls Keynote Speaker Dr. M.R. Rujaya Abhakorn Centre Director, Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Bangkok, Thailand
 
12.15-13.00    Luncheon
 
13.00-14.30   Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World Ksenia Duxfield-Karyakina Public Policy Strategy & Operations Google Cultural Institute
 
14.30-16.00   Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond the Museum Tara Gujadhur Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR
 
16.00-16.30   Afternoon Break
 
16.30-18.00   Museum Program for The Alzheimer's: Pilot Project in National Museum of Indonesia Andriyati Rahayu Lecturer, Faculty of Humanity, Universitas Indonesia
 
3 สิงหาคม 2559
 
10.00-10.30   Registration & Coffee Time
 
10.30-12.00   Singapore’s Little Treasure Project Asmah Alias Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore
 
12.00-01.00   Luncheon
 
13.00-14.30   Community Involvement in Making Museum Exhibitions: "A Case Study of ThanhToan Museum" Nguyen Duc Tang National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO
 
14.30-16.00   70 Years after Malraux's Museums Without Walls: "Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines" Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador Assistant Director, National Museum of the Philippines
 
16.00-16.30   Afternoon Break
 
16.30-19.00   Without Walls Short Film Contest Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk
Dr. PasakornIntoo-Marn, Lecturer, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
Thida Plitpholkarnpim, Founder, Documentary Club
Asst. Prof.Suddan Wisudthiluck, Lecturer, Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University
 


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร