Loading

archive

นิทรรศการ ภาพสะท้อนเมือง

วันที่ : 06 มกราคม 2560 - 29 มกราคม 2560
สถานที่: People's Gallery P1-P3, ชั้น 2

โดย จอมพล พัวทวี และ สุทธิพันธ์ สิทธิชัย
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.


วัตถุสิ่งของบางอย่างให้ความหมายและมีคุณค่าต่อความรู้สึกของใครบางคน วัตถุยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะ และเป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆเหล่านั้น จากการพิจารณาสภาพชีวิตของคนเร่ร่อน คนไร้บ้านในเมืองหลวง ทำให้เห็นความจริงของชีวิตที่ผสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมไทย โดยอาศัยสุนทรีภาพจากความงามด้านความขัดแย้งที่กลมกลืน สะท้อนผ่านรูปทรงของวัตถุสิ่งของและสมบัติส่วนตัว – จอมพล พัวทวี
 
สังคมที่มีการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีทุนนิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ถูกสร้างทดแทนพื้นที่ธรรมชาติเดิม ภาพวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแทบจะสูญหายไปเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงความรู้สึกต่อสังคมเมืองโดยใช้ "เส้น" เป็นทัศนธาตุหลักและนำไปสู่การเกิดขึ้นของโครงสร้างภายในอันเป็นระบบระเบียบเเบบแผน ตลอดจนการซ้ำจนเกิดเป็นจำนวนมากมายและสลับซับซ้อน ซึ่งในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ได้เผยให้เห็นถึงความงามและความจริงที่คนทั่วไปมองไม่เห็น – สุทธิพันธ์ สิทธิชัย 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร