Loading

main exhibition 789
archive

ศิลป์อยู่เป็น

วันที่ : 24 มกราคม 2560 - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles

กิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC ร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder


“ศิลป์อยู่เป็น” เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC ร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder ที่เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช็อป ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสาขาอื่นๆ
 
โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการ “อยู่” และ “ไป” สำหรับการ “อยู่” นั้นทางโครงการต้องการนำเสนอมุมมองจากบุคลลากรหลากหลายสาขา ได้แก่
1. ผู้มีประสบการณ์ในด้านศิลปะ โดยนำเสนอให้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมศิลปะ บุคลากรที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวงการศิลปะ รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำจากเหล่าศิลปินต่างช่วงอายุที่มีความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งนำเสนอความหลากหลายของการดำรงอยู่ของคนหรือกลุ่มคนทำงานศิลปะในภูมิภาคต่างๆ ว่า “อยู่” และ “ไป” กันอย่างไร
2. ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงาน รวมถึงกระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในการหาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาต่างๆ หรือมิติใหม่ของประเด็นเหล่านั้น ในหลายครั้งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาเป็นประเด็นศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับใช้กับโครงการต่างๆรวมถึงโครงการศิลปะด้วย
 
นอกจากนี้ “ศิลป์อยู่เป็น” ยังคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมของศิลปินรุ่นใหม่ที่จะ “ไป” เผชิญหน้ากับเส้นทางวิชาชีพนักสร้างสรรค์และศิลปิน วิทยากรจะให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลพื้นฐาน การให้ข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งทุน โครงการศิลปะอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่เห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตทางวิชาชีพ หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ศิลปินเข้าใจและ “อยู่” ได้ในระบบศิลปะในไทยและต่างประเทศ

กำหนดการโครงการ
มกราคม 2560 - มีนาคม 2560

สถานที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ศิลปิน 12 ท่านในโครงการ Early Year Project และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
รายการกิจกรรม 
ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย 
บรรยายโดย ดร. เดวิด เทห์ 
วันและเวลา: วันพุธที่ 25 มกราคม 2560, 13.00-16.00 น.
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
วิทยากร: ดร. เดวิด เทห์ 
รูปแบบกิจกรรม: Lecture 
 
เปิดประสบการณ์ศิลปิน และมุมมองอันหลากหลายในการทางานกับองค์กรศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ 
วันและเวลา: วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13.00-15.00 น.
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
วิทยากร: กวิตา วัฒนะชยังกูร, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ 
ผู้ดาเนินรายการ: เฮนรี่ แทน
รูปแบบกิจกรรม: Roundtable discussion 
 
วันและเวลา: วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, 16.00-18.00 น. 
สถานที่: พื้นที่ศิลปะเทนทาเคิล  www.tentaclesgallery.com
วิทยากร: ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, Gintani Nur Apresia Swastika 
รูปแบบกิจกรรม: Lecture and Discussion 
 
(By The "Humans of Flower Market" Project and The Mirror Foundation's #Missingpersonslookalike Campaign) 
นำเสนอกรณีศึกษาจากผู้ทางานด้านสร้างสรรค์ในศาสตร์อื่น ตอนที่ 1 : การตามหา 
(โดยโครงการ “Humans of Flower Market : มนุษย์ปากคลองฯ”และ โครงการ #คนหายหน้าเหมือน) 
วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, 13.00-16.00 น.
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
วิทยากร: ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์, เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข
รูปแบบกิจกรรม: Lecture and Discussion 
 
Multidisciplinary Practices 
Session Il : Protect and Preserve 
นำเสนอกรณีศึกษาจากผู้ทางานด้านสร้างสรรค์ในศาสตร์อื่น 
ตอนที่ 2 : ปกป้องดูแล 
Field Trip to Baan Plaa Tanakarn Phoo, Environmental Learning Center, Bang Sra Kaew, Laem Singh, Chataburi 
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลาธนาคารปู ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
วันและเวลา: วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560, 7.00-18.00 น.
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลาธนาคารปู ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
วิทยากร: สถิตย์ แสนเสนาะ
รูปแบบกิจกรรม: ทัศนศึกษานอกสถานที่ Field Trip 
*เฉพาะศิลปินที่ได้รับคัดเลือกในโครงการฯ 
 
Art Coaching 
กิจกรรมให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการนาเสนอตนเองทางวิชาชีพศิลปะ 
Individual Resume Review and Consulting Sessions 
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560, 10.00-16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 (ห้อง 501) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
วิทยากร: ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภาษ, ดร.ไบรอัน เคอรติน, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
รูปแบบกิจกรรม: Workshop 
*โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า

Being an Artist : Professional Skills and Homeworks 
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560, 14.00-17.00 น.
สถานที่: พื้นที่ศิลปะเทนทาเคิล  www.tentaclesgallery.com
วิทยากร: สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, นนทวัฒน์ นาเบญจพล
รูปแบบกิจกรรม: Lecture and Discussion
 
พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
การบรรยายโดยตัวแทนองค์กรที่จัดและสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและนโยบายขององกรค์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น การเสนอจัดนิทรรศการ การสมัครเข้าร่วมโครงการศิลปะต่างๆ การขอเงินทุน พร้อมกับการถามตอบกับวิทยากร 
Presentations by organisations that organise and support projects in the fields of art and culture, their objectives, policies, past projects and current opportunities for artists, as well as guidelines on preparing proposals and applications, followed by Q & A session. 
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560, 13.00-16.00 น.
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วิทยากร: TBC 
รูปแบบกิจกรรม: Lecture and Discussion 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
เทนทาเคิล
โทรศัพท์ 061-941-6555, 089-744-3772, 082-487-1487
อีเมล [email protected]
 
Y.A.N (Young Artist Network)
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8
เกี่ยวกับ Early Years Project
Early Years Project เป็นโครงการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ การสร้างทัศนะทางศิลปะ ผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย คุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ
 
เกี่ยวกับ Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
Young Artist Network by BACC หรือ Y.A.N ริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนผลงานและการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ลักษณะของโครงการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ จุดประสงค์ของ Y.A.N คือ การเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากหลายโครงการที่ดำเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันที่เน้นการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแก่นกลางในการสร้างพันธกิจรูปแบบเครือข่ายเพื่อกระจายฐานทรัพยากรทางความรู้และความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเคลื่อนตัวตามสาขาอาชีพเฉพาะตน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 
เกี่ยวกับ ศิลป์อยู่เป็น (The Art of Surviving in the Arts)
“ศิลป์อยู่เป็น” เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACCร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder ที่เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช็อป ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสาขาอื่นๆ
 
เกี่ยวกับ Tentacles
เทนทาเคิล (Tentacles) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 เป็นองค์กรศิลปะที่เปิดพื้นที่ให้กับบุคคลผู้ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรม การออกแบบและบุคคลทั่วไป เป็นที่นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและขับเคลื่อนองค์ความรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการทดลองสร้างสรรค์ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการศิลปะ การจัดเสวนา และโครงการศิลปินพำนัก (Artist Residency Program) ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและต่างชาติได้มีพื้นที่ในการผลิตผลงาน เรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้เทนทาเคิลยังร่วมงานกับองกรค์ในต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินเพื่อให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสไปทำงานศิลปะและสร้างเครือค่ายในระดับนานาชาติ
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com