Loading

main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เปิดงานวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18:30 น.

BACC Exhibition:
 
EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder
and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
 
EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 
ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
เปิดงานวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18:30 น.
 
ศิลปิน
เกษมสันต์ ยอดสง่า
คมกฤษ เทพเทียน
ณัฐนันต์ สอนเพ็ง
ติณนา หงษ์งาม
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ
ปุญญิศา ศิลปรัศมี
วรพันธุ์ อิทรวรพัฒน์ 
ศรชัย พงษ์ษา
ศิริเดช แม้นอิ่ม
ศิริพงศ์ สุขุมวาท
อนุพงศ์ เจริญมิตร
เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และ พัฒนาผลงานของตน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 12 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน จะจัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 12 ท่านจะต้องนำเสนอขั้นตอนความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับผลงานที่จัดแสดงเพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาผลงานดีเด่นในขั้นตอนสุดท้าย โดยในครั้งแรกนี้ เนื้อหาของโครงการ “Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder” นำเสนอแนวความคิดซึ่งได้มาจากผลงานอันหลากหลายของศิลปินที่ส่งเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับใหม่ของศิลปินทั้งในทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์และหน้าที่ของศิลปะ สื่อสารการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการรับรู้ การตั้งคำถามของศิลปิน
และการประกอบขึ้นมาซึ่งความหมายใหม่ 
 
นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว โครงการยังนำเสนอกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาในโครงการ "ศิลป์อยู่เป็น" ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยกลุ่มเทนทาเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาของกิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ เปิดให้แก่กลุ่มศิลปินและผู้สนใจได้เข้าร่วม
 
จากการนำเสนอผลงานของศิลปินในครั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (mobility funding) จำนวน 1 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินในพำนัก (artist residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล
 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
www.facebook.com/baccpage 
 
---
 
About Early Years Project
Early Years Project เป็นโครงการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ การสร้างทัศนะทางศิลปะ ผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย คุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ
 
 
About Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
Young Artist Network by BACC หรือ Y.A.N ริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนผลงานและการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ลักษณะของโครงการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ จุดประสงค์ของ Y.A.N คือ การเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากหลายโครงการที่ดำเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันที่เน้นการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแก่นกลางในการสร้างพันธกิจรูปแบบเครือข่ายเพื่อกระจายฐานทรัพยากรทางความรู้และความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเคลื่อนตัวตามสาขาอาชีพเฉพาะตน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 
---

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com