Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง" ศิลปะเพื่อก้าวข้ามความไม่รู้

วันที่ : 24 มีนาคม 2560 - 02 เมษายน 2560
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)
พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือน รวมทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศของความกลัว ความหวาดระแวง และเกิดระยะห่างระหว่างประชาชนในสังคมไทยส่วนใหญ่และประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องการแสดงความห่วงใยก็ไม่มีโอกาสหรือช่องทางที่จะติดต่อสื่อสาร กันได้โดยตรง อาศัยเพียงสื่อสารมวลชนเป็นผู้นำสารให้คนภายนอกพื้นที่ได้ทราบ ซึ่งส่วนใหญ่คือ เรื่องราวและภาพเหตุการณ์ความรุนแรง หากปล่อยให้สภาพการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป ความ ห่างเหิน ความไม่เข้าใจอาจส่งผลให้เกิดสภาพที่ต่างคนต่างอยู่ และมีวิสัยทัศน์ที่ต่างกันไปตาม สภาพบริบทการเมืองและสังคมในพื้นที่ เกิดการสื่อสารที่ขาดพื้นฐานความเข้าใจในในความแตก ต่างหลากหลายที่ดำรงอยู่ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ โดยง่าย

โครงการปั่นรวมใจไทยจึงร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเอามามิติของศิลปะ มาเป็นสื่อกลางในการสร้างบทสนทนา (Dialogue) ระหว่าง “คนใน” และ “คนนอก” ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความไม่รู้ พื้นที่ที่ผู้คนต่างคาดเดากันไปต่างๆ นานา ตามที่ได้รับฟังผ่านสื่อหรือบุคคลที่สาม เพื่อลดช่องว่าง ความหวาดระแวง และถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิดตามที่ได้สัมผัสพื้นที่ ผู้คน วิถี ประเพณี ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านมุมมองของศิลปิน ซึ่งใช้กระบวนการทางศิลปะนำเราเข้าสู่กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างการยอมรับความต่างที่ดำรงอยู่
 
ศิลปินในนิทรรศการเองต่างเป็นทั้งคนในและคนนอกพื้นที่แห่งความไม่รู้ ได้แก่ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, ดาว วาสิกสิริ, จักกาย ศิริบุตร, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ และพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ทุกคนจะมาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอประสบการณ์การได้สัมผัสพื้นที่ด้วย ผลงานภาพถ่าย การจัดวาง ทัศนศิลป์ สื่อผสม และกวีนิพนธ์ ที่จะทำให้เราก้าวข้ามความไม่รู้ไป ด้วยกัน

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร