Loading

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline
ชื่อกิจกรรม : Talk : การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา : 14.00-16.00 น.
ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ศิลปะและชุมชน
จากงานวิจัยหัวข้อ “การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย” ลงพื้นที่ชุมชนพูดคุยและจัดกิจกรรมกับสมาชิกผู้ใหญ่จนถึงเด็กน้อย ให้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกลักษณะภาพวาดจิตกรรมภายในโบสถ์วัดในชุมชน ในลักษณะกระบวนการที่แตกต่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ทำให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่คิด คัดเลือก จนถึงวาดลงบนผนังโบสถ์ โดยเน้นไปที่ความตั้งใจระหว่างการวาดมากกว่าความสวยงามเมื่อผนังโบสถ์สำเร็จเรียบร้อย (ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน)
 
ผู้วิจัยมีกระบวนการทำงานอย่างไรกับสมาชิกในชุมชน
การทำงานร่วมกับสมาชิกชุมชนในแต่ละช่วงอายุ มีความยากง่ายอย่างไร
การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เป็นอีกเครื่องมือในการทำงานกับเด็กในชุมชนอย่างไร
หรือผู้วิจัยมีเครื่องมือใดเป็นพิเศษในการทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชน
และงานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลกับผู้วิจัยในฐานะคนๆหนึ่งอย่างไร
 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Talk ในหัวข้อการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดต่อสำรองที่นั่งโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630 ต่อ 519 หรือ exh_activity@bacc.or.th
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาสำรองที่นั่ง
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร