Loading

Meeting & Seminars
archive

มาหากัน...มหากาฬ

วันที่ : 28 พฤษภาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 14.00 - 18.00 น.


ถอดบทเรียนจากค่าย MAHAKAN VERNADOC by ASA & RSU จากเส้นสาย สู่เป้าหมายในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าอย่างมีส่วนร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมฟื้นฟูและพัฒนาย่านชุมชนเก่า อย่าง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" สู่กรุงเทพมหานคร 250 ปี

14.00 - 14.30 น. ลงทะเบียน พร้อมชมนิทรรศการ และรับประทานของว่าง
14.30 - 14.45 น. เปิดการเสวนา ชี้แจงที่มาของโครงการ
14.45 - 15.45 น. แลกเปลี่ยน สรุปสิ่งที่เรียนรู้คุณค่าป้อมมหากาฬ โดยทีมอาสาสมัคร Mahakan VERNADOC นำโดย Ella Kyla-Kause และ Vincent Guan
15.45 - 17.15 น. ร่วมให้ความเห็นต่อการนำเสนอ ถอดบทเรียน คุณค่าการแหล่งเรียนรู้ โดย
คุณเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผอ.มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ คณะสถาปัตยการรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้แทนจากสำนักผังเมือง กทม.
ผู้แทนชุมชนป้อมมหากาฬ
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง
และ ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว ผู้จัดค่าย Mahakan VERNADOC
ดำเนินรายการโดย คุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ และคุณลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล
17.15 - 17.45 น. แลกเปลี่ยน เสนอแนะจากผู้ร่วมเสวนา
17.45 - 18.00 น. สรุปและปิดการเสวนา โดย ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร