Loading

 
เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม 2560 เป็นห้วงเวลาแห่งความเสียใจของปวงชนชาวไทย กอปรกับเป็นเดือนที่มีวันหยุดจำนวนมากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรขยายเวลาให้การประชาสัมพันธ์กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไป
 
ผู้มีคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 
- ใบสมัครผู้อำนวยการ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่
 
หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน2560


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร