Loading

workshop & training
archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: นานิเวศน์สุนทรีย์ ตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ
Exhibition Trip : นานิเวศน์สุนทรีย์
วันที่ : เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09:00น. - 15:00น.
สถานที่ : นานิเวศน์สุนทรีย์ ตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี
วิทยากร และศิลปินผู้ร่วมกิจกรรม : วิจิตรอภิชาติเกียรไกร

 

เมื่อวิถีวัฒนธรรมข้าวไทย ถูกนำมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เรียกว่า สาธารณศิลป์ของวิจิตรอภิชาติเกียรไกร กับเป้าหมายที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงสาธารณะในด้านการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของวัฒนธรรมข้าว หนึ่งในผลงานศิลปะที่จัดแสดงบนนิทรรศการดินน้ำป่าฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ ได้เปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์บทสนทนาระหว่างผู้คนในพื้นที่สร้างสรรค์(ชาวนา) ผู้คนที่สนใจมีส่วนร่วมและศิลปินผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อผืนนาบนผืนนาทดลองที่ออกแบบรูปทรงพื้นที่นาให้เป็นนิเวศเชิงสัญลักษณ์เกิดเป็นนิเวศน์สุนทรีย์อันได้แก่ความงามที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของนาข้าวเป็นความงามของสุนทรียภาพบนวิถีวัฒนธรรมข้าวไทยดั้งเดิม
 
ซึ่งผลงานที่ถูกจัดแสดง ณ นิทรรศการดินน้ำป่าฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ ห้องนิทรรศการชั้น7 เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกระบวนการและแนวคิดทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ ศึกษา และทดลอง จนเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึก ถึงกระบวนการมีส่วนร่วม และ นิเวศศิลป์ (Ecological Art)
หอศิลปกรุงเทพฯจึงขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเดินทางไปสร้างบทสนทนาและเรียนรู้แนวคิดนิเวศน์สุนทรีย์ณ นานิเวศน์พื้นที่จริงในการทำงานกับศิลปินเจ้าของผลงานวิจิตรอภิชาติเกรียงไกร
 
กำหนดการโดยคร่าว :
ชมสาธิตหว่านข้าวดำนาเกี่ยวข้าว
ร่วมสนทนา-แนวคิดนิเวศสุนทรีย์
กินข้าวนา
ทำกิจกรรมแต่งนาและรวมทำขนมกับชาวบ้าน
 
*ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 700 บาท/ท่าน 
(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และกิจกรรมทั้งหมดแล้ว)
*กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
** ติดต่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ที่ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630 ต่อ 519 หรือ e-mail education@bacc.or.th
ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร