Loading
 
arts network exhibitions
archive

การเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0

วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
วันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-15.30 น. 


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป คสป.
(และกรรมการมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน) ประจำปี 2561
และการเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0”

ทั้งนี้แขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานดังกล่าวมีมากมาย ทั้งในกำหนดการและดังนี้คะ
ช่วงเช้า การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
1   นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
2   นายดนัย  หวังบุญชัย
3.  นายมหามงคล  กลิ่นสุคนธ์
4.  นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์
5.  คุณสุมาลี สุวรรณกร
6.  อาจารย์ไพจิตร  ศุภวารี
7. นายสถาพร  ศรีสัจจัง

ช่วงบ่าย การเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0
1.ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม
2.อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
3.คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
4.ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
5.พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ
7.รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
8.คุณพรรณี  จารุสมบัติ
9.นางชมัยภร บางคมบาง
10.นพ.วิชัย  โชควิวัฒน
11.รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข
12.นายเทพศิริ  สุขโสภา
13.นายอัศศิริ  ธรรมโชติ
14.อาจารย์รัศมี  เผ่าเหลืองทอง
15.นายธีรภาพ  โลหิตกุล
16 คุณราตรี วิไล
17นายเจะปอ  สะแม
18นายสังคม ทองมี
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร