Loading
 
archive

Circle of life (เกิด-ดับ)

วันที่ : 01 มีนาคม 2561 - 01 เมษายน 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย พัชราภรณ์  ใบโพธิ์สุวรรณ
ห้อง People’s Gallery P3 ชั้น 2 artHUBbacc
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.30น


จิตรกรรมวาดเส้นร่วมสมัย (รูป-นาม)  จิตรกรรมวาดเส้นคือรูปธรรม  เพื่อสะท้อนความเป็นนามธรรม  ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มันคือ ความจริง เห็นอยู่ ดำรงอยู่ ในธรรมชาติ  ธรรมชาติ คือ ธรรมดา ธรรมะ เป็นแก่นความจริงสูงสุดของพุทธศาสนา  ปรัชญาทางพุทธศาสนาคือรากฐานของความเป็นไทย  ผลงานชุดนี้จึงต้องการนำเสนอเสมือนปริศนาธรรม เพื่อสะท้อนความธรรมดาของชีวิต อันเป็นเครื่องเตือนสติของการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน


 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร