Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’

วันที่ : 11 มีนาคม 2561 - 25 มีนาคม 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย จักรวาล นิลธำรงค์ และ กำจร สันกว้าน
พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 18.00 - 21.00น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ นำทอง แกลเลอรี่ เป็นผู้สนับสนุน


นิทรรศการ ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’ นำเสนอการเล่าเรื่องผ่าน
ศิลปะการจัดวางและภาพยนตร์ที่ชวนให้คุณสำรวจมุมมองของประวัติศาสตร์ในฐานะของทางเลือกการสร้างความทรงจำร่วม

ประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการตีความและสามารถมีการตีความได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ ในความ
หมายหนึ่งประวัติศาสตร์คือความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างเหตุการณ์ ในอีกความหมายหนึ่งประวัติศาสตร์คือ
ความทรงจำร่วมของผู้คน หากกล่าวถึงความทรงจำร่วมในยุคที่คุณอาศัยอยู่ ที่มีการเข้าถึงข้อมูลและช่อง
ทางในการเผยแพร่ข่าวสารเช่นปัจจุบัน คุณมีมุมมองต่อความทรงจำร่วมนี้อย่างไร

ในโครงการภาพยนตร์จัดวาง ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’ จักรวาล นิลธำรงค์ นำเสนอพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง
ประวัติศาสตร์ในฐานะของความทรงจำร่วม จากเหตุการณ์กรณีการสั่งระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรีใน
จังหวัดพิจิตร และความทรงจำส่วนตัวของ กำจร สันกว้าน ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กในจังหวัดพะเยากับความทรงจำ
ของการเดินจรและการร่อนแร่ทองคำในพื้นที่ที่ในปัจจุบันถูกปิดเป็นเขตหวงห้าม จนทำให้กำจรเกิดการตั้ง
คำถามต่อภาครัฐและประวัติศาสตร์ ’ฉบับทางการ’และออกตามหาบางอย่างที่อาจสร้างความสอดคล้อง
ระหว่างชุดความจริงระหว่างความทรงจำร่วมและความทรงจำส่วนตัวของกำจรและคนที่เขารู้จัก หนึ่งในนั้น
คือกลุ่มนักรบรับจ้างเพื่อแลกกับสัญชาติไทยที่บางส่วนยังไม่ได้การยอมรับในฐานะพลเมืองและยังคงไว้ซึ่ง
ความไร้ตัวตนในความทรงจำร่วมของไทย

โครงการภาพยนตร์จัดวาง ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’ โดย จักรวาล นิลธำรงค์ และ กำจร สันกว้าน นำเสนอทาง
เลือกการสร้างความทรงจำร่วม (alternative collective memory) โดยใช้สื่อผสมระหว่างสื่อภาพยนตร์
ระบบฟิล์ม สื่อภาพยนตร์ดิจิทัล ภาพถ่าย การจัดวางเครื่องฉายและหุ่นจำลองที่ใช้ในการถ่ายทำ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้สำรวจพื้นที่ของภาพยนตร์และอุปกรณ์ฉายที่มักจะถูกตัดขาดออกจากการรับชม
ในโรงภาพยนตร์ทั่วไป ทั้งในระบบดิจิทัลและระบบฟิล์ม ที่เปิดเผยถึงกายภาพของฟิล์มที่เป็นภาพนิ่งจำนวน
มากที่ต่อกันจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงหุ่นจำลองที่ใช้ในการถ่ายทำที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทำการ
สำรวจพื้นที่ทับซ้อนของชุดความจริงจำนวนหลากหลายชุดและเลือกที่จะรับรู้และตีความด้วยตนเอง
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร