Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (ขยายเวลา)

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 เมษายน 2561
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 4-5สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการ RPST YOURS ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ

และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในภายภาคหน้า อีกทั้งเพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และความรู้ระหว่างกัน ระหว่างนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่มีใจรักในการถ่ายภาพอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายของนิสิตนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกจากการประกวดภาพถ่ายใน หัวข้อ Street, Creative และ Survey รวมทั้งสิ้น  72 ภาพ
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร