Loading
arts network exhibitions
archive

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ “วังน่านิมิต” 

วันที่ : 25 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
อบรมเนื้อหาและกระบวนการนำชมกับภัณฑารักษ์วันที่ 8 มิถุนายน 2561


โครงการนิทรรศการ “วังน่านิมิต” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยีโดยสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร ซึ่งนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคลผ่านงานสถาปัตยกรรมและการใช้เทคโนโลยี เป็นความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการกับผู้คน สร้างให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 27 มิถุนายน 2561 ห้อง studio ชั้น 4
 

ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งถึงผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพโครงการจึงขอเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลและนำชมนิทรรศการ (รับไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ 3 ช่วงเวลา) มีหน้าที่ในการนำชมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการแก่ผู้เยี่ยมชมทั้งลักษณะบุคคลทั่วไปและผู้ชมที่ติดต่อมาเป็นหมู่คณะรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในห้องนิทรรศการตรวจดูอุปกรณ์และผลงานภายในนิทรรศการให้มีสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลาโดยมีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้ 

- อายุระหว่าง 20-30 ปีไม่จำกัดเพศ
- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม
อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจในงานโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
- ประวัติการทำงาน (Resume)
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการศึกษา
- เอกสารรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

สามารถดูขอบเขตการทำงานได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครงานถึง
คุณภาสกร คำภูแสน (ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ) กลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
666 อาคารธนาลงกรณ์ (ชั้น 25) ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบำหรุเขตบางพลัดกรุงเทพฯ 10700
โทร 085-2124588 หรือ e-mail :korn905@hotmail.com

 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร