Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands 2561

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561 - 13 พฤษภาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ปะติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3
บริเวณจัดแสดง : ชั้น Lชั้น 1 ชั้น4 และ ชั้น5 
พิธีเปิดนิทรรศการ: 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.


3H13 เป็นชื่อย่อของ “กลุ่ม” ผู้จัดนิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands Arts Exhibition 2018ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การรวมตัวกันภายใต้ชื่อ 3H13 นั้นมีความหมายถึงการรวมคำและตัวเลข 2 กลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน (3H + 13) กลุ่มคำแรก 3H นั้นเป็นคำย่อ ของ Head (Thinking skill) Heart (Spiritual skill)และ Hands (Technical skill) ซึ้งเป็นกุญแจสำคัญที่อาจารย์ได้ปลูกฝังไว้ให้รุ่น 3 ได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สำหรับเลข 13 นั้นเป็นจำนวนตัวเลขของสมาชิก รุ่นที่ 3หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3H13 จึงหมายถึงการรวมตัวกันของเหล่าดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 3ของสาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีใจยึดมั่นในหลัก 3H ในการสร้างสรรค์งานของแต่ละบุคคล
การรวมตัวกันของสมาชิก กลุ่ม 3H13 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานในระหว่างการศึกษาที่นับเป็นการนำเสนอความคืบหน้าทางการศึกษาค้นคว้า ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นครั้งที่ 2เพื่อให้เห็นภาพรวมในๆ การพัฒนา ทั้งทางด้านกระบวนความคิดและกระบวนการการสร้างสรรค์งาน ของศิลปะนิพนธ์ที่ดุษฎีบัณฑิต กลุ่ม 3H13ได้ดำเนินการสร้างสรรค์มาจนถึงระยะ ก่อนนำเสนอวิทยานิพนธ์

การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้แม้จะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในทางการศึกษาแต่ผู้สร้างสรรค์งาน กลุ่ม 3H13มีความยินดีอย่างยิ่งที่ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในวงกว้าง  อันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะ และวงการการศึกษาด้านศิลปะของเมืองไทยต่อไป

ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่กลุ่ม 3H13ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศฺลปากร สร้างขึ้นและนำมาแสดงจึงไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากผู้สร้างสรรค์ให้ออกสู่สายตาผู้ชมเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหมายใหม่ เพื่อต่อยอดและนำเสนอแง่มุมที่ก่อให้เกิดประโยชนสูงสดต่อตนเองและสังคมเป็นหลักสำคัญ

คณะผู้จัดงานแสดงจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 3H13 : Head Heart Hands Arts Exhibition 2018 ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจทั้งในงานศิลปะงานวิชาการศิลปะ และวงการการศึกษาศิลปะของเมืองไทยได้ไม่มากก็น้อย

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร