Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 - 17 พฤษภาคม 2561
สถานที่: โถงชั้น 1
โดย เครือข่ายคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนเครือข่ายคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Spirit) เพื่อกระตุ้นแนวคิดปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สืบเนื่องจากบรรดาสิ่งแวดล้อมมากมายหลายประเภทที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้น ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นอย่างแนบแน่น เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆของโลก สิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

นิทรรศการถ่ายภาพ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” จึงนำเสนอภาพสะท้อนหลากหลายเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมอยู่รอบตัวมนุษย์ อันนำไปสู่การรับรู้และเกิดความตระหนักถึงคุณค่ารวมทั้งการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนำมาซึ่งสันติสุขของมนุษยชาติ    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น เบอร์โทรติดต่อ 081-6657637

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร