Loading
 
arts network activities
archive

โครงการสัมมนาอบรมความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


โครงการสัมมนาอบรมความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ Art Theory for Visual Arts
เนื่องในโอกาส 30 ปี ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้รับชุดหนังสือความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์/ทัศนศิลป์ จำนวน 7 เล่ม 
จิ๋วและแจ๋ว : พิพิธภัณฑ์ศิลปะในญี่ปุ่นหลังทศวรรษ 1990
ศิลปะจีนร่วมสมัย
ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย
ศิลปะอนารยะ
ประวัติสุนทรียศาสตร์ตะวันตก
Romantic Conceptualism
ศิลปะยุคสยามเก่า และ กรณีพระนั่งเกล้าฯ

เงื่อนไขการเข้าโครงการฯและการรับหนังสือ
1) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือตอบรับจากโครงการฯเท่านั้น (ในกรณีที่เป็นครู อาจารย์ หรือบุคคลากรที่สังกัดหน่วยงานและสถาบันต่างๆ)หนังสือตอบรับจะระบุเฉพาะบุคคล เช่น ตอบรับ 1 ท่าน จะเข้าร่วมได้ 1 ท่าน ในกรณีผู้มีชื่อได้รับตอบรับ แต่ภายหลังติดภารกิจ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมาแทนได้ (ขอให้นำหนังสือตอบรับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน)
2) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อสถาบัน ที่อยู่ และเบอร์โทร มาที่โครงการ ทางโครงการจะส่งหนังสือเชิญไปให้ผู้สมัครหรือหน่วยงานของผู้สมัคร ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมกลับมาที่โครงการฯ แล้วทางโครงการจะส่งหนังสือตอบรับกลับไปยังผู้สมัคร
3) สำหรับบุคคลทั่วไป ศิลปิน นักศึกษาหรือสื่อมวลชน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ขอให้แจ้งลงทะเบียนด้วยเช่นกัน (แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารตอบรับอย่างเป็นทางการ)
4) สำรองที่นั่ง กรุณาส่งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อสถาบัน (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์โทร มาที่คุณฆนรส เตชะประทีป thip3_@hotmail.com หรือโทร 034-271-379 (คณะจิตรกรรมฯ ในวันและเวลาราชการ) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
5) หนังสือ1 ชุดมีจำนวน7 เล่มจะแจกฟรีสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ และเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ทั้งวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2561 เท่านั้นโครงการฯ จะแจกหนังสือ 1 ชุดสำหรับหนังสือตอบรับจากโครงการ 1 ฉบับ
6) ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการตอบรับไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นมารับหนังสือ 1 ชุดแทนกัน ผู้นั้นจะต้องมอบหนังสือตอบรับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงนามรับหนังสือแทน
7) สำหรับบุคคลทั่วไป ศิลปิน นักศึกษาหรือสื่อมวลชนที่ประสงค์จะรับหนังสือ 1 ชุด จะต้องเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ทั้งวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2561 เท่านั้น(ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้รับแทนกัน)

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ ที่นี่ 

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร