Loading
 
Activities
archive

TDSX 2018

วันที่ : 15 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2561
สถานที่: ห้อง Friends of BACC ชั้น 6


งานนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานแสดงสารนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการหลักสูตร Design, Business & Technology Management (English program) และ โครงการหลักสูตร Urban Design and Development (International Program)


งานประชุมวิชาการประจำปี 2561; BERAC9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 (Built Environment Research Associates Conference 2018: BERAC 9) กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการและวิจัย ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบชุมชนเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกิจกรรมทางวิชาการนั้น ปีนี้ได้มีผู้นำเสนอบทความวิชาการและวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 87 บทความ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง

รายละเอียด
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
(ราคานี้รวมเล่ม Proceedings แผ่นซีดีบรรจุไฟล์บทความ ถุงผ้า อาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 800 บาท นักศึกษา 500 บาท

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
(ราคานี้รวมกำหนดการพร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน)
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 300 บาท นักศึกษา 150 บาท

- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ กรณีไม่รวมอาหาร เล่ม proceedings ถุงผ้า (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TDSExhibition/

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร