Loading
 
arts network exhibitions
archive

ความทรงจำ : Memories

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 4-5
จัดโดย: สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น การประกวดภาพถ่าย “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์” นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกันจะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอำนวยการประกวด

กำหนดขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “ความทรงจำ : Memories” เป็นหัวข้อการประกวด โดยมีภาพที่ร่วมแสดงทั้งสิ้น 133 ภาพ 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร