Loading
 
main exhibition 789
archive

ประกาศผล EARLY YEARS PROJECT #3 : COEVAL

วันที่ : 12 สิงหาคม 2561 - 23 สิงหาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ประกาศผล Finalists
EARLY YEARS PROJECT #3 : COEVAL
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอประกาศผลศิลปินผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ EARLY YEARS PROJECT #3 COEVAL ในรายชื่อดังต่อไปนี้

ศิลปิน
กฤชพล เกตุชู
สิทธิกร ขาวสะอาด
ณณัฐ ธนพรรพี
ณัท เศรษฐ์ฐนา
ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์
อัครวินท์ ไกรฤกษ์
ณัฐดนัย จิตต์บรรจง

กรรมการตัดสิน
จิตติ เกษมกิจวัฒนา

โดยใช้เกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้
1) (Potentiality) ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคต การแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด การปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์

2) (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานที่มีต่อความเป็นศิลปะร่วมสมัย หรือความเชื่อมโยงศิลปะต่อสภาพสังคมและความเป็นไปในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองต่อยุคสมัย ความเข้าใจในการเกิดขึ้นของการตอบสนองการรับรู้ พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 
สังคม และสาธารณะ 

3) (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาทางความคิดวิเคราะห์ การมีองค์ประกอบของความคิด การแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปินในการเปิดกว้างให้ผลงานศิลปะสามารถถูกถกเถียง ศึกษา วิพากษ์วิจารณ์ และนำเสนอผลงานด้วยกระบวนการที่เอื้อสู่การพัฒนาด้วยระเบียบวิธีที่หลากหลาย

4) (Practicality/Execution) การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทำงานของศิลปินโดยยึดถือความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงตั้งแต่การเขียนโครงการ การจัดการผลงาน การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับศิลปินร่วมโครงการ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อกรรมการคัดเลือกและทุกศิลปินทีส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ และหวังว่าจะได้ความสนใจจากศิลปินในการส่งผลงานอีกในปีต่อๆ ไป


เกี่ยวกับ Early Years Project

โครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาวคือการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานให้ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศิลปิน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานและผลงานผ่านการนำเสนอการถูกวิเคราะห์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลาย โดยในท้ายสุดของโครงการคือ การให้ทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสร้างเครือข่ายสำหรับศิลปินในแต่ละรุ่นเพื่อเคลื่อนตัวในการทำงานตามสาขาอาชีพ

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 02 214 6630-8 ต่อ 531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร