Loading
 
Activities
archive

ชุมชนโรงเรียนเด็กกินผัก

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่ อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน หรือ “โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก” 
เวลา 10.00-20.00 น.


ภายในงานมีนิทรรศการจัดแสดง

• นิทรรศการภาพถ่าย “คนสร้างแรงบันดาลใจ”: บอกเล่าเรื่องราวของครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ผู้ปกครองและคนในชุมชนผู้ซึ่งเป็นกําลังหลักในการร่วมฝ่าฝันและมีส่วนร่วมทําให้มื้ออาหารที่โรงเรียนปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน
• นิทรรศการภาพวาดสีน้ำโดยนักวาดภาพประกอบและเด็กจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการและอื่น ๆ ที่แต่ละโรงเรียนนํามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกัน
• นิทรรศการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงพิษภัยในอาหาร : นําเสนอข้อมูลความรู้ผ่านนิทรรศการจริงเพื่อให้ข้อมูลสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เด็กและเยาวชนพบได้บ่อย หรือในเมนูอาหารที่เด็กชอบรับประทาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อพิษภัยในอาหารให้เกิดขึ้นต่อตัวเด็กผู้ปกครอง ครู และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
• นิทรรศการวิชาการ : นําเสนอข้อมูลสถานการณ์และภาพรวมด้านอาหารในโรงเรียนในแง่มุมต่าง ๆ
• นิทรรศการแผนที่โรงเรียน : นําเสนอแผนที่โรงเรียนที่มีแนวทาง กระบวนการจัดทํากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารสุขภาวะภายในโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมที่สำคัญระหว่างงาน

• นิทานเล่าเรื่อง : ถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก “กินอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี” ผ่านการเล่านิทานที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
• นิทานเล่าเรื่อง : ชักชวนผู้ปกครอง คุณครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาและเด็ก ผ่านการเล่า
• นิทาน “ชวนกันปลูก” ให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องเกษตรและธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ในวัยเด็ก
• จานอาหารเล่าเรื่อง : สาธิตการทําอาหารที่มีผักและผลไม้อินทรีย์เป็นส่วนประกอบอย่างเพียงพอ
โดยใช้เมนูอาหารที่เด็กได้รับประทานในโรงเรียน โดยแม่ครัวตัวน้อยและคุณครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กกินผัก เพื่อเป็นตัวอย่างการปรับเมนูอาหารที่ผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันให้เหมาะสมกับเด็ก
• หนูน้อยนักปลูก : แกนนําเด็กนักเรียนที่มีประสบการณ์และทักษะเรื่องการปลูกผักมากจัดกิจกรรมworkshop ชวนผู้เข้าร่วมงานเรียนรู้การเพาะปลูกอย่างง่าย ๆ พร้อมการลงมือทํา
• ทําปุ๋ยฉบับน้องหนู : เรียนรู้และลงมือทํากับแกนนําเด็กนักเรียนที่มีประสบการณ์และทักษะการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยหมัก ผ่านการทํากิจกรรม workshop ร่วมกับแกนนําเด็กนักเรียน
• กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีจากธรรมชาติ ดอกไม้ ใบผัก
• กิจรรมเล่นเกมส์ เส้นทางอาหารปลอดภัย : โดยการจําลองเส้นทางอาหารผ่านการเล่นเกมส์ ให้ผู้เล่นได้เข้ามาร่วมผจญภัย ซึ่งในเกมส์จะสอดแทรกข้อมูล ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ทําให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจได้ถึงอันตรายอันเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงได้รับวิธีการ แนวทางการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
เวที Mini Talkตลอดทั้งวัน
• ประสบการณ์จริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
• ประสบการณ์จริงจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตอาหารที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม เพื่อรับทราบเรื่องราวเหตุผล ที่มาที่ไปว่าทําไมจึงต้องนําสารเคมีมาใช้ในการเพาะปลูกหรือผลิตอาหาร
• แรงบันดาลใจจากคนต้นเรื่องที่มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนให้โรงเรียนสามารถจัดการมื้ออาหารภายในโรงเรียนจนสามารถมีอาหารที่ปลอดภัย มีผัก ผลไม้อินทรีย์บริโภคได้อย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักโภชนาการ
• ประสบการณ์และความรู้สึกจากเหล่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของการทํากิจกรรมการสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในโรงเรียน
• เทคนิคและแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระวิชาในชั่วโมงเรียนที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ เข้าใจเรื่องพิษภัยอาหาร สามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ จากกลุ่มครูรุ่นใหม่ ไฟแรง เข้าใจเด็ก
• ถ่ายทอดประสบการณ์ทํางานจากครูรุ่นใหญ่แกนนําหลักที่ร่วมกันผลักดันให้มื้ออาหารในโรงเรียนเป็นมื้ออาหารที่ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการจนเกิดเป็นนโยบายระดับโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด เลขที่ 77,79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Website : www.suan-spirit.com
Website : www.organicfoodforall.com
E-mail : organic.toschool2018@gmail.com
โทรศัพท์ : สํานักงาน 02-622-0955, 02-622-0966, 02-622-2495-6
ทีมงาน (เลย์) 088-4395969 (มิ้ม) 089-6419283

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร