Loading
 
archive

AFTERTASTE EXHIBITION

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 - 27 ธันวาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ศิลปิน:  อภิสิทธิ์ ศีดสันเทียะ


นี่คือ aftertaste ของผัสสะแห่งการรับรู้เท่านั้น เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการปรากฏของสิ่งที่เคยปรากฏไปแล้วก่อนหน้า เหลือเพียงห่วงขณะที่เชื่อมโยงด้วยร่องรอยสู่ความจริงภายนอกที่ล่วงเลย มันถูกประกอบสร้างจากเศษเสี้ยวอันกระจัดกระจายของกลิ่นไอที่หลงเหลือหลากหลายที่มา แหว่งวิ่น และลอยเคว้ง สู่การสร้างความหมายใหม่ในเชิงลดทอน เพื่อสร้างสิ่งอื่น พื้นที่และระนาบอื่น ความเป็นอื่นที่ฟื้นคืนจากภาพถ่าย โน้มนำไปสู่ความจริงทั้งก่อนหน้าและหลังจากนี้อันมีระยะห่างจากการปรากฏต่อหน้าที่ถูกตัดขาดจากบริบทดั้งเดิมหากแต่มีพันธกิจร่วมกันกับสังคมด้วยความเป็นอื่นที่ปูทางแก่การรับรู้

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร