Loading
 
Lectures
archive

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children” - Beyond the Boundary.

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
เวลา 11.00 – 19.00 น.


ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นทั้งที่บ้าน โรงเรียน และทุกๆ สถานที่ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็ก ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนเมือง และหมู่บ้านเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลยิ่งไปกว่านั้น เด็กเปราะบาง ยากไร้ ขาดโอกาสในชีวิต มีโอกาสมากที่จะถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

องค์การสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยติดอันดับสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลกจากข้อมูลรายงานการกระทำรุนแรงต่อเด็กของประเทศไทยของหลายๆ หน่วยงาน พบว่า การกระทำรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นมากที่สุด ที่บ้าน โดยผู้ที่กระทำรุนแรงต่อเด็กส่วนใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนที่ดูแลเลี้ยงดูพวกเขา ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากหลายสถานการณ์ในครอบครัว ตั้งแต่เรื่องของความขัดสน ด้อยโอกาส ขาดแคลนความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงเรื่องของการขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อเด็กได้ทั้งสิ้น

เนื่องจากกระทำรุนแรงต่อเด็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินงาน โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children” ในการทำงานเพื่อ ยุติความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจต่อเด็กภายในครอบครัว ซึ่งจะได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นใน พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายหลักคือกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางที่สุดในพื้นที่ยากลำบากที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เข้าไปดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 76 โครงการพัฒนาฯ ใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เราทุกคนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children – Beyond the Boundary” ซึ่งจะมีทั้งนิทรรศการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก แนวทางการดำเนินงานเพื่อการยุติความรุนแรงต่อเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และการจัดแสดงภาพวาดในหัวข้อ ‘โลกที่ไม่มีความรุนแรง’ ภาพวาดที่เด็กๆ ยากไร้จากพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิต สื่อสารถึงความหวังของพวกเขาที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง และเพราะการยุติความรุนแรงต่อเด็กไม่อาจดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง ภายในกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children – Beyond the Boundary” จึงได้จัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคที่มีต่อปัญหาความรุนแรงที่พวกเขาประสบทั้งกับตนเอง และได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการระดมความคิดเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขและยุติความรุนแรงต่อเด็กนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติความรุนแรงต่อเด็กเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป 

ร่วมชมนิทรรศการ
•ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก 
•ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อการยุติความรุนแรงต่อเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
•นิทรรศการภาพวาด ‘โลกที่ไม่มีความรุนแรง’ โดยเด็กในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

รับฟังการอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Beyond the Boundary เราทุกคนต้องช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอบเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กกับ
พร้อมรับความฟังเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคของไทย
(เวลา 13.00 – 15.00 น.)
และเพลิดเพลินกับ ละครเวทียุติความรุนแรง จากกลุ่มละครมะขามป้อม
(เวลา 16.00 – 17.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอมรพจี อุปมัย โทร. 02 022 9200 ต่อ 576
คุณนพวงษ์ วารีย์ โทร. 02 022 9200 ต่อ 437
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldvision.or.th/evac/index.html

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร